Get Easyjoob.com Mobile App
Whatsapp: +93749615200

AML / CFT Officer 14 views

More Information

About New Kabul Bank:

نوی کابل بانک

اين بانک بتاريخ ١٨ اپريل سال ٢٠١١ به مثابه بانک تجارتى با اخذ مجوز فعاليت بانکدارى در نظام بانکدارى کشور آغاز به فعاليت نمود

نوى کابل بانک با داشتن سيستم (سى. بى. ايس) و بيشترین نمايندگى با داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعاليت مى نمايد و در خدمت هموطنان قرار دارد.  نوى کابل بانک با علامت تجارتى معين با ارايه خدمات بانکى قانونمند که مجهز با ابزار الکترونيک ميباشد در صدر تسهيلات قرار دارد.

Job Description:

 • پابندی، اطاعت و پیروی از اصول و مقررات اداره و بانک مرکزی ، رعایت سلسله مراتب ، و رعایت پالیسی های بانک و پروسیجرکمپلاینس.
 • طرح پلان کاری یومیه، هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه
 • اتخاذ روش های مناسب جهت بلند بردن سطح آگاهی کارمندان مدیریت تحت نظرآمریت،
 • توزیع عادلانه کار برای کارمندان و نظارت از نحوه اجراات کارمندان،
 • اتخاذ روش های مناسب اداره و مدیریت در راستای ایجاد روحیه همکاری و تشریک مساعی میان کارمندان،
 • اخذ گزارش از اجرات و فعالیت های کارمندان مدیریت،
 • اتخاذ روش های مناسب (ارسال ایمیل به نماینده گی های مربوطه واخذ منظوری از آنها) در خصوص حل نقیصه های معاملات نقدی هنگف که دارای مشکلات جدی  تخنیکی و محتوایی بوده واکثر آن دارای ارزش های غیر واقعی (dummy values) می باشد.
 • ارسال گزارش به آمریت کمپلاینس در صورت سهل انگاری کارمندان مربوطه در امور کاری خویش، و ارسال گزارش به آمریت کمپلاینس در خصوص عدم اجراات نماینده گی ها جهت حل نقیصه های تخنیکی و محتوای معاملات نقدی هنگف
 • دریافت فعالیت های مشکوک (SAR) از نماینده گی ها در فورم معینه
 • بررسی از SAR بطور جدی و دوامدارتوسط کارمندان از نماینده گی های مربوطه
 • تحلیل ابتدایی و بررسی گزارشات معاملات و فعالیت های مشکوک،
 • اگر درجریان تحقیق و تحلیل ثابت گردد که کارمند بانک نیز در قضیۀ مشکوک سهیم باشد. ارایۀ عندالموقع گزارش به آمریت رعایت و پیری ازقانون
 • در صورت نیاز طلب معلومات از سایر مدیریتهای بانک جهت تکمیل دوسیه مشکوک
 • ارائه گزارش معاملات مشکوک به آمریت کمپلاینس و پس از تائید آمریت ، ارسال آن به واحد استخبارات مالی، بانک مرکزی افغانستان مندرج فورم معینه آن مقام
 • تفکیک معاملات نقدی کم ارزش با معاملات نقدی هنگفت که بوسیله نرم افزار مخصوص تفکیک میگردد
 • یکجا سازی merge تعداد فايل ها کار شده در تاريخ معينه  تحت يک فايل
 • اخذ کاپی فايل های معاملات نقدی هنگفت درحافظه جداگانه (Hard Disk) توسط مدیریت.
 • اصلاح راپور های مسترد شده از سوی FinTRACA
 • بررسی از روند تجدید حسابات.
 • بررسی از روند فورم های افتتاح حسابات
 • بررسی از روند بررسی حضوری از نماینده گی های بانک و ترتیب گذارش آن
 • اتخاذ روش های مناسب و معیاری برای دریافت رسید و حفظ و نگهداری آن به گونه لازم.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تصحیح مجدد گزارشات،حسب هدایت مرکز تحلیل راپور های مالی افغانستان.
 • حفظ محرمیت اسرار اداره مطابق به قوانین نافذه کشور
 • تعمیل وتطبیق پلان های طرح شده وارایه گزارش به موقع از پیشرفت کار ها در مطابقت به پلان
 • در صورت عقب مانی از پلان طرح شده ارایه گزارش تواُم با تحلیل عوامل و پشنهاد راه حل معقول وعملی به آمریت رعایت و پیروی از قانون
 • حفظ روابط سالم کاری و هماهنگی درامورات طبق قانون کار و هدایت مافوق
 • اجرای سایر وظایف که ازطرف آمریت محول میگردد.
 • ارائه گزارش از اجرات و فعالیت ها بشکل ماهوار ، ربع وار و سالانه به آمریت
 • رعایت نظم، دسپلین اداره مطابق به قانون کار و ستاندارد های کاری
 • ارائه مشورت های لازم به نمایندگی ها عندالضرورت
 • ارزیابی نمایندگی بشکل حضوری بمنظور اجرات امور مربوطه
 • پذیرش پشنهادات ، انتقادات سالم کارمندان جهت بهبود نحوه اجراات و موثریت در فعالیت های مدیریت
 • رسیدگی به شکایات کارمندان و پیشنهاد آن به مقامات با رعایت سلسله مراتب
 • هماهنگی درامورکاری طبق هدایت مافوق
 • ارایه پیشنهادات و نظریات ارزنده بمنظور بهتر شدن امور اداره به آمریت
 • رعایت احکام قانون جلوگیری از پولشویی AML/ CFT ، مقرره مسولیت های موسسات مالی و پالسی کمپلاینس نوی کابل بانک .
 • انجام سایر وظایف رسمی که از طرف اداره و آمر مستقیم رجعت داده میشود.

Job Requirements:

تحصیلات:

لسانس اقتصاد ویا BBA

تجارب:

1الی2سال تجربه کاری

مهارت:

 1. مهارت لسانی: تسلط به لسان های رسمی کشورو انگلیسی

2 .مهارت ها):آشنائی به پروگرام های کمپیوتر)

Submission Guideline:

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خويش را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست هاى متذکره با اسناد تحصيلى (شهادت نامه و سند فراغت پوهنتون – تاييد شده وزارت تحصيلات عالى) به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند.

hrd.cv@newkabulbank.af

لطفاً شماره/کود مشخص شده براى بست (ويکنسى نمبر) را در عنوان (سبجکت) ايميل خود با ذکر نام و محل بست درج نماييد. در غير آن اسناد شما شامل ليست ابتدايى/نهايى براى طى مراحل بعدى نخواهد شد.

Kindly copy the vacancy number and past it in your e-mail subject line with the position title, otherwise you won’t be short listed.

Submission Email:

hrd.cv@newkabulbank.af

Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200