Whatsapp: +93749615200

082-آمریت تحلیل و پیش بینی خطرات مالی 129 views

More Information

About Ministry of Finance:

ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ مسئولیت مشوره‌دهی لازم در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی، ترتیب پالیسی‌ها و تطبیق اصلاحات در مدیریت امور مالی عامه را به عهده دارد

این ریاست، همه ساله سند استراتیژی مالی که رهنمای استراتیژیک در مدیرت عواید و مصارف دولت می‌باشد را جهت ترتیب سند بودجه برای سال مالی آینده تنظیم و هدف عوایدی ادارات را با توجه به فرضیات اقتصادی، فرصت ها، ظرفیت و امکانات موجود، تعیین می‌نماید

ریاست پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ، پیش‌بینی‌های مالی را به شمول تخمین منابع مورد نیاز، جهت پاسخ به تعهدات دولت در میان‌مدت و در مطابقت با چارچوب اقتصاد بزرگ، انجام می‌دهد که در ترتیب بودجه، از آن استفاده می‌گردد. مزید برآن، مشوره‌های تخنیکی را در عرصه پالیسی مالی به شمول پالیسی مالیات و مصارف ارائه نموده و گزارش‌های مالی را با تفکیک عواید و مصارف ترتیب و نشر می‌نماید

Job Description:

تحلیل و پیش بینی خطرات مالی (فشار بودجوی) و نظارت از فعالیت های تیم تحلیل و پیش بینی خطرات مالی در مطابقت به پروسه ها و طرزالعمل های تعیین شده

Job Requirements:

:صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

:وظایف تخصصی بست

 1. تحلیل و پیش بینی خطرات مالی از جمله شوک های مالی، نوسانات عمده در قیمت اجناس جهانی، ضررهای بزرگ در شرکت های دولتی و سایر مراجع اقتصادی و قروض احتمالی از مشارکت عامه و خصوصی و شرکت ها و بانک های دولتی؛
 2. استفاده از مادل خطرات مالی جهت پیش بینی مجموع بیلانس شیت، برآورد قروض احتمالی، شوک های اقتصاد بزرگ و پیش بینی آزمایش استرس؛
 3. تهیه و ترتیب نمودن راپورهای تحلیلی و پیشبینی خطرات مالی شرکت ها و بانک های دولتی و ارائه راه های حل آنها به شکل سالانه به زبان های رسمی و در صورت نیاز به زبان انگلیسی؛
 4. ارائه پیشنهادها به ادارات مربوطه راجع به نتایج اقتصادی و اجتماعی خطرات مالی؛
 5. شناسایی، تجزیه و تحلیل خطرات وابسته به عواید و مصارف و ارائه پیشنهادها برای کاهش آن؛
 6. مشارکت در تدوین و بازنگری اسناد کلیدی پالیسی مالی به شمول چارچوب میان مدت مالی، دورنمای اقتصادی و سند استراتیژی مالی غرض پیش بینی دقیق و بهتر منابع کلی برای بودجه ملی؛
 7. تقویت ارتباطات آمریت تحلیل و پیش بینی خطرات مالی با ادارات ذیربط توسط ایجاد گروپ های کاری و تحقیق مشترک؛
 8. گزارش در مورد تحلیل خطر، روندها و مشخصات خطرات سکتوری، به اداره مربوطه جهت اجراآت بهتر؛
 9. هماهنگی و جمع آوری ارقام از بانک مرکزی جهت به روز رسانی مادل های موجود ریاست عمومی.

:وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه به اساس پلان کاری ریاست پالیسی مالی جهت رسیدن به اهداف؛
 2. تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت، ارایه نتایج گزارشات به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد های بخش های مربوطه به مقامات ذیصلاح ؛
 3. تامین شفافیت و حسابدهی از اجراات کاری اداره، جهت دستیبابی به اهداف لازمه؛
 4. شناسایی و معرفی کارمندان به پروگرام های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت شان؛
 5. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، به منظور حصول اطمینان از رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 6. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار؛
 7. اجرای سایروظایف مرتبط بوظیفه که از طرف مسولین ذیصلاح ، مطابق قوانین ،مقررات واهداف وزارت سپرده میشود.

:وظایف هماهنگی بست

 1. هماهنگی با سایر ارگان های دولتی که ارتباط مستقیم با فعالیت های ریاست پالیسی مالی دارد برای بهتر شدن امور اداره؛

ایجاد و تحکیم روابط کاری مؤثر و به موقع با بخشهای مختلف کاری جهت تنظیم و اجرای بهتر امور محوله

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ( 7،8  و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اقتصاد، پالیسی عامه، اداره تجارت، اداره عامه، مالیات و سایر رشته های مرتبط. به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های متذکره، ارجحیت داده می شود.
 2. تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی؛ داشتن مهارت های تحلیلی و ریاضیکی قوی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه به ویژه (E-Views) اکسل و اکسس

Submission Guideline:

علاقمندان واجد شرایط می توانند که سی وی را همرا با درخواستی خویش به ایمیل ادرس ذیل ارسال نمائید

نوت: لطف نموده در عنوان ایمیل خود نام بست و یا کود آنرا نوشته و اسناد تحصیلی خویش را ضم ننمائید

Submission Email:

latif.motalbi@mof.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

x