کار شناس طرح پالیسی حفظ و مراقبت 7 views

More Information

About Ministry of Industry and Commerce:

Ministry of Industry and Commerce (MoIC) is one of many government Ministries and agencies that is responsible in promoting trade, industry, and private sector investment. Ministry has four main functions which are making laws and regulations, formulating policies and strategies, facilitating, coordinating and influence private sector development. The Ministry also seeks to influence others working in this are – such as multilateral and bilateral partners, non-governmental and civil society, private sector businesses, and national and international trade and business organizations.

Job Description:

هدف وظیفه:

ترتیب طرح حفظ و مراقبت تخنیکی و سایل و وسایط نقلیه بخش مربوطه غرض فراهم آوری تسهیلات در اجرایی امور تیمی بهتر جهت حصول اهداف اساسی اداره.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت به پلان کاری آمریت مربوطه جهت دست یابی به اهداف.
برسی و نظارت از پیشنهادات ترمیم عراجات و ماشین آلات به منظور صحت بودن و جلوگیری از سؤ استفاده
طرح و ترتیب پالیسی های جامع برای پارک های صنعتی مرکز و ولایتی.
همکار با سکتور خصوصی در زمینه چگونگی حفظ و مراقبت فابریکات صنعت و تولیدی.
ابراز نظر قانون پیرامون طرح های جدید و انکشافی حفظ و مراقبت پارک های صنعتی.
نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های حفظ و مراقبت پارک های صنعتی که توسط قرار داد ها اجرا می شود.
تامین ارتباط و هماهنگی با ارگانهای امنیتی و اتخاذ تدابیر جهت تامین امنیت تاسیسات مربوطه ریاست عمومی پارک های صنعتی در مرکز و ولایات
ترتیب طرح ها پیرامون مدیریت تأمین استندرد حفظ الصحه محیط کاری ، تخنیک ایمنی و مصئونیت و انظباط کاری.
تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست توزیع زمین و مراقبت پارک های صنعتی و تعقیب طی مراحل آن.
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای رئیس حفظ و مراقبت به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت های پروژه های حفظ و مراقبت پارک های صنعتی و دست آورد های بخش های مربوطه.
حصول اطمینان از مدیریت سالم، وظایف و مسولیت ها و اجراآت به موقع و بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
اجرایی سایر وظایف محوله که از سوی مقام ها مطابق قوانین، مقرره و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

Job Requirements:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.
مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

 

Submission Guideline:

 

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل Khalmoh.amiri@gmail.com ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

 

Submission Email:

Khalmoh.amiri@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com