کارمند اجتماعی روز 26 views

More Information

About Voice of Women Organization:

Voice of Women Organization (VWO) is an Afghanistan-based non-governmental, non-profit, non-political, and non-partisan organization that specifically strives for the revival of women’s role in Afghan societies through advocacy for women’s rights, their legal and social protection, and their capacity building.

VWO informally established in Kabul in 1998 to run covert schools for girls under the repressive regime of the Taliban, VWO was registered with the Government of Afghanistan as the first women’s organization in the post-Taliban setup. The organization has since carried out scores of projects for the socio-economic advancement of Afghan women and girls. Voice of women organization established a headquarter office in 2004 in Herat province. In the beginning, it focused on women-related matters, and later on, in 2005, VWO established the first women protection center in Herat province.

Currently, the organization is operating in 7 provinces (Herat, Ghor, Farah, Nimroz, Badghis, Daikondy, and Faryab) of Afghanistan having 6 projects with more than 240 employees working toward achieving its mission.

Job Description:

توضیحات: کارمند اجتماعی با نظارت مستقیم سوپروایزر مرکز حمایوی و مشاوره فامیلی  مسول انجام تمام وظایف و مسولیت های ذیل می باشد

وظایف و مسئولیت ها

ثبت ، فایلینگ و حفظ مشخصات تمام قضایا راجع شده؛ جمع آوری معلومات جهت ایجاد سند برای هر یک از مستفیدین

اجرای مصاحبه، تشخیص مشکلات، جستجوی واقعیات و محرم نگهداشتن معلومات مربوط به قضیه  در یک محیط قابل اعتماد

تهیه گزارشات مکاتیباتی و هفته وار و تسلیمی آن به سوپروایزر پروژه

تعقیب قضایای انفرادی  به منظور حل آن ازطریق مشوره دهی و به عهده گرفتن وکالت موکل الی ادغام مجدد

اشتراک در ورکشاپ ها، سیمینارها، ملاقات ها و در ارتباط بودن با سوپروایزرو مدیر پروژه و همچنان تمام طرفین مربوط به مستفید

ایجاد و حفظ یک سیستم خوب رجعت دادن براساس خواست مستفیدین

تنظیم و تسهیل دوره های مشوره دهی حقوقی و روانی- احتماعی  بطورانفرادی و گروپی

اجرای وظایف دیگر به هدایت مدیر و یا سوپروایزرپروژه

Job Requirements:

شرایط ونیازهای وظیفوی

حداقل داشتن مدرک لسانس- به فارغ التحصیل رشته حقوق ، شرعیات و روابط اجتماعی ترحیح داده میشود

داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال در بخش های مربوطه

داشتن مهارتهای ارتباطی خوب
صحبت نمودن به زبانهای دری، پشتو و ترجیحاً انگلیسی

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد

علاقمندان که واجد شرایط معیار های فوق هستند لطف نموده خلص سوانح خویش را به شکل سافت  به آدرس ایمیل که در اعلامیه تذکر داده شده  و یا هم به آدرس دفتر ندای زن ( ولایت غور، شهر فیروز کوه، جاده تایمنی، فامیلی های شهر فیروز کوه، لیسه سلطان شهاب الدین غوری ) اسناد خویش را ارسال نمایند

در ضمن از تمامی علاقمندان که میخواهند درخواست های خویش را به شکل الکترونیکی ارسال بدارند در عنوان ایمیل خود نمبر اعلامیه ذیل را ذکر نمایند

VWO-231

 

Submission Email:

jobs@vwo.org.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 9 Jobs
  • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com