کارشناس نظارت از تطبیق پلان های انکشافی 26 views

More Information

About Ministry of Industry and Commerce:

Ministry of Industry and Commerce (MoIC) is one of many government Ministries and agencies that is responsible in promoting trade, industry, and private sector investment. Ministry has four main functions which are making laws and regulations, formulating policies and strategies, facilitating, coordinating and influence private sector development. The Ministry also seeks to influence others working in this are – such as multilateral and bilateral partners, non-governmental and civil society, private sector businesses, and national and international trade and business organizations.

Job Description:

 

هدف وظیفه

طرح و تطبیق پلان های انکشافی به منظور فراهم آوری تسهیلات به صنعت کاران و تولید کنندگان

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان کاری معینیت آب جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
همکاری در امور مربوط به طرح و تطبیق پلانهای کوتاه مدت و طویل المدت پروژه ها بمنظور بهره برداری واولویت های پروژوی.
ارائه مشوره ها به مقامات ذیصلاح در قسمت طرح پالیسی های مربوط.
بازدید ازجریان کار پروژهای در حال تطبیق جهت حصول اطمینان ازنحوه پیشرفت کار.
اشتراک درجلسات بمنظور گزارش دهی به و ارایه مشوره های لازم و ضروری .
بررسی، ارزیابی و توحید راپورهای تیم های نظارتی وتطبیقی از صورت پیشرفت کار پروژه های انکشافی وارائه پیشنهادات دررفع مشکلات پروژوی.
بحث و گفتگو با مؤسسات و شرکت های همکار غرض رفع نواقص و مشکلات تخنیکی پروژه های مربوط.
تصدیق پرداخت اقساط پروژه ها به اساس فیصدی پیشرفت کار پروژه های مربوط.
همکاری در کنترول و نظارت از تطبیق پالیسی به منظور تطبیق بهتر پالیسی.
تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری .
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط ریاست .

 

Job Requirements:

 

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط

و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Submission Guideline:

 

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل Khalmoh.amiri@gmail.com ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

 

Submission Email:

Khalmoh.amiri@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com