کارشناس دسترسی به اطلاعات 35 views

More Information

About Office of Prisons Administration :

اداره تنظیم امور زندان ها یک اداره مستقل دولتی میباشد که مدیریت و تنظیم برنامه های آموزشی، تعلیمی، اصلاحی، حرفه آموزی و اشتغال محجوزین و محبوسین، تنظیم امور مالی، اقتصادی و محافظت زندان ها، تأمین حقوق بشری اشخاص تحت نظارت و توقیف، محجوزین و محبوسین و طرز برخورد با آنها، اصلاح محجوزین و محبوسین آماده سازی آن ها به رعایت و احترام قوانین و زنده گی اجتماعی و عدم برگشت به ارتکاب جرم.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از تطبیق برنامه های ارتباط عامه، تامین ارتباط داخلی به منظور نیل به اهداف اداره جهت اطلاع رسانی بهتر و به موقع غرض حصول اطمینان اذهان عامه از اجراات درست و به موقع.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.     ارایه اطلاع کتبی یا الکترونیکی به متقاضی از موجودیت اطلاعات تقاضا شده، تمدید مدت ارایه اطلاعات و ارسال فورم تقاضای اطلاعات به اداره که اطلاعات نزد آن موجود است، طی مدتی که قانون پیشبینی کرده است.

2.     اطلاع رسانی به متقاضیان از داشتن حق شکایت به اداره مربوط و کمیسیون دسترسی به اطلاعات در صورت رد کلی یا قسمتی اطلاعات تقاضا شده، عدم رسیدگی به در خواست اطلاعات آنها مطابق قانون و یا عدم رضایت آنها از اطلاعات ارایه شده.

3.     رسیده گی به شکایات متقاضیان در مدت معین قانونی، مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات و طرزالعمل های آن.

4.     رعایت حالاتی که مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، ارایه و نشر اطلاعات ممنوع است.

5.     تسلیم رسید به متقاضی در زمان دریافت تقاضای کتبی اطلاعات و ارسال پیام مبنی بر دریافت در خواست اطلاعات به اشخاص که به شکل الکترونیکی تقاضای اطلاعات میکنند.

6.     ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز به کمیسیون حین رسیدگی به شکایات مربوطه آن اداره.

7.     نشر فورم تقاضای اطلاعات در سایت اداره مربوطه.

8.     رعایت احکام قانون دسترسی به اطلاعات و طرزالعمل های مربوطه آن.

9.     ارایه گزارش از تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، طرزالعمل های مربوطه و این لایحه، بطور ماهانه، سالانه و سایر مواقع ضروری به کمیسیون دسترسی به اطلاعات.

10. رعایت سایر پالیسی ها و استراتیژی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کمیسیون دسترسی به اطلاعات مربوط به تامین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات از عملکرد و فعالیت های اداره.

11. توزیع فورم تقاضای اطلاعات به متقاضیان و همکاری در خانه پری آن در صورت نیاز، مطابق قانون دسترسی به اطلاعات.

12. اشتراک در جلسات کمیسیون پیرامون رسیدگی به شکایات اداره تقاضاکننده با حضور مسولین بخش مربوطه.

13. اشتراک در سایر جلسات و نشست های کمیسیون دسترسی به اطلاعات نظر به لزوم دید کمیسیون متذکره.

وظایف مدیریتی:

14. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

17. هماهنگی با مسئول نشراتی اداره مربوطه جهت نشر پیشگیرانه کلیه موارد که در ماده پانزده قانون دسترسی به اطلاعات پیشبینی شده اند و بروز رسانی به موقع آن از طریق وسایل ارتباط جمعی وبسایت و سایر و سایل نشراتی اداره مربوطه.

18. هماهنگی و تقویت روابط اداره مربوطه با کمیسیون دسترسی به اطلاعات به منظور تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات.

Job Requirement:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.  رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌ های مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، ژورنالیزم، ادبیات، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، ارتباطات، باستان شناسی، مردم شناسی، هنرهای زیبا، شرعیات(فقه و قانون) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.

2.  تجربه کاری:

1.     داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.

2.     کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.

3.  مهارت‌های لازم:

‌أ.        تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

‌ب.    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

‌أ.        (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

‌ب.    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های سوم، چهارم و پنجم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویب سایت www.jobs.af  مراجعه نموده، بعد از تکمیل اسناد مورد نیاز، فورم درخواستی و ضمایم آن را بشکل پی دی اف به ایمیل آدرس hr@opa.gov.af ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

 1. زمان ارسال درخواست:
 • درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
 1. اسناد تحصیلی:
 • اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
 • اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
 • اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد. بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
 • اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.
 1. اسناد تجربه کاری:

·        اسناد تجربه کاری دولتی:

 • اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
 • اگر به شکل قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرارداد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.
 • اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
 • داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
 • قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
 • مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.
 • اسناد موسسات خارجی بین المللی:
 • بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
 • اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.
 • اسناد که حریق یا گم شده اند:
 • درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.
 1. تجربه مرتبط:
 • مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره ذیل به تماس شوید:

0202340523

Submission Email:

   hr@opa.gov.af

Share this job
Company Information
 • Total Jobs 11 Jobs
 • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com