کارشناس امور زراعتی WTO 21 views

More Information

About Ministry of Economy:

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Description:

هدف وظیفه: تامین روابط و ایجاد همآهنگی با وزارتخانه ها و ادارات ذیربط به شمول سکتور خصوصی و نهادهای مدنی در راستای پیگیری از اجراات در قبال تطبیق تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی و تنظیم معیار ها پیرامون مئصونیت مواد غذائی، حفظ الصحه انسانی، حیوانی و نباتی در چوکات قوانین، مقررات و پالیسی های داخلی کشور.

 

وظایف تخصصی:

نظارت از تطبیق راهبرد سرمایه گذاری های خارجی برای مئصونیت غذائی در مطابقت به اصول سازمان تجارت جهانی؛
طرح مقرره ها و طرزالعمل های مشخص در مورد مئصونیت مواد غذائی، حفظ الصحه انسانی، حیوانی و نباتی؛
تحلیل های اقتصادی مصونیت مواد غذائی، حفظ الصحه انسانی، حیوانی و نباتی در مطابقت با معیار های سازمان جهانی تجارت؛
تدوین استراتیژی / مدل  اقتصادی زراعتی و مئصونیت غذائی به منظور رعایت معیارهای حفظ الصحه انسانی، حیوانی و نباتی؛
بررسی طرح ها، کانسپت های پروژه های پیشنهادی مصونیت غذائی، حفظ الصحه انسانی، حیوانی و نباتی سکتور زراعت و انکشاف دهات؛
جمع آوری، تحلیل و تجزیه کانسپت ها و طرح های اقتصادی مئصونیت غذایی ولایات غرض ارائه در شورای وزیران و کابینه؛
تجزیه، تحلیل و مقایسه طرح ها و برنامه های مئصونیت غذائی با موافقتنامه اقدامات حفظ الصحه انسانی، حیوانی و نباتی سازمان تجارت جهانیSPS  و ASDG؛
همکاری با وزارت ها و ادارات ذیربط دولتی، خصوصی و شرکای بین المللی جهت اجرای فعالیت های سازمان تجارت جهانی؛
ترتیب و تنظیم فیصله های کمیته نظارت از تطبیق استراتیژی پسا الحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی؛

وظایف مدیریتی:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوط مطابق به استراتیژی و اهداف وزارت اقتصاد و سازمان تجارت جهانی؛
ارایه گزارش کاری کارهوار، ربعوار و سالانه به آمرین ذیصلاح جهت مطلع ساختن آنها از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛

 

 

وظایف هماهنگی:

همآهنگی و اشتراک در جلسات کمیته های چند گانه کاری سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت مواد غذائی؛
اشتراک در جلسات کمیته های کاری و تدوین وت عدیل قوانین و مقررا ت مربوط به سازمان تجارت جهانی؛
اشتراک در پروسه راه اندازی اگاهی عامه در مورد فواید سازمان تجارت جهانی در افغانستان در هماهنگی با آمر مربوط؛

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، زراعت، مدیریت مالی، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، پالیسی عامه، حقوق ، علوم سیاسی، حسابداری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحت داده میشود؛

تجربه کاری:

تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری ویا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Submission Guideline:

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی رااز لینک ذیل بدستبیاورند.

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: jobs@moec.gov.af

CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Submission Email:

To: jobs@moec.gov.af & CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com