کارشناس ارشد تحقیق بودجه بست 3 42 views

More Information

  هدف وظیفه: تحلیل وتجزیه پروسه ترتیب بودجه وزارت به همکاری واحد ذیدخل وزارت ها و سایرارگان های مربوطه، با در نظرداشت پلان های عادی وانکشافی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل توصیقی، تحلیل تشخیصی، تجزیه وتحلیل پیشبینی و تجزیه و تحلیل نسخه ای.
 2. تحلیل و ارزیابی ارقام مبالغ کمک شده بودجه اختیاری و غیراختیاری ازجانب کشورهای تمویل کننده جامعه جهانی بمنظورارایه گذارش به مقامات و ادارات ذیربط.
 3. تحلیل ارقام, احصایه گیری دقیق برای تهیه بریف, اجرای تعدیلات واحدهای بودجوی.
 4. تعقیب وشناسایی مشکلات درراستای عدم مصارف وجوه منظورشده وزارت جهت شفافیت وموثریت بودجه.
 5. اشتراک درمجالس, تحلیل و ارزیابی مصارف و پیشبنی بودجه جهت موثربودن بررسی وسط سال.
 6. کنترول ونظارت از ترتیب، توحید و اجرای بودجه دولتی بمنظور تامین شفافیت ،حسابدهی و دستیابی بموقع به اهداف پلان شده؛
 7. طرح و تطبیق روشهای علمی وهماهنگ کننده میان بودجه و پلانهای عمومی حکومت بمنظورتطبیق اهداف اساسی وملی کشور،پالیسی های مرتبط با بودجه ملی؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد وتحکیم روابط و همکاری با سایر تحلیل گرهای شعبات وریاست ها.
 2. هماهنگی وتامین ارتباط بین تمویل کننده گان (دونرها) درجهت مؤثرسازی کمکها در پروسه انکشاف افغانستان از طریق بودجه ملی.
 3. ایجاد هماهنگی و ارتباط موثر با ادارات تحت این ریاست در تمامی مراحل ساختاربودجه, بررسی وسط سال.

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (7، 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته ‌های(اقتصاد، مدیریت مالی، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، حسابداری،CA ACCA,CIS، CIA, CPA) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان‌ های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم ) به زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 •   شما می توانید فورم درخواستی و PDF  اسناد خویش را به ایمیل آدرس ذیل  ارسال نموده و یا   به طور فزیکی به  ریاست منابع بشری وزارت مالیه تسلیم نمایید.
 • Recruitment@mof.gov.af
 • فورم درخواستی بست های خدمات ملکی
Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com