همکار ارشد روابط زونها 68 views

More Information

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

 رسیدگی به مسایل مرتبط به خدمات مشتریان در زونها ونمایندگی های تحت اثرآن

همکاری در راستای اهداف انکشافی خدمات بانکی نمایندگیها

اخذگزارش عواید طور یومیه از زونها و نمایندگی های تحت اثرآن و ارائه گزارش آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

تعقیب امور تدارکاتی، لوژستیکی، آیتی، قرطاسیه جات، روغنیات، تعمیراتی زونها و نمایندگی های تحت اثر آن با آمریت های ذیربط در مرکز

ایجاد همکاری و هماهنگی در قسمت حل مشکلات عملیاتی بین آمریتهای زونها و نمایندگی های تحت آن

بازدید از آمریت زونها و نمایندگی های تحت اثرحین ضرورت و ارائه گزارش آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

اسکن نمودن اسناد و مکاتیب مربوط، حفظ وثبت آن در سیستم الکترونیکی به طوردقیق

ایجاد سیستم فایلنگ در کمپیوتر غرض بوجود آوردن سهولت های کاری

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلامها وسایر مراسلات اداری وطی مراحل آن دروقت معین

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها وکارتن ها طور دقیق و منظم به شکل هارد وسافت کاپی

ارائه گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت هایکه بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق در چوکات لوایح، مقررات و قانون ارجاع میگردد

Job Requirements:

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: فوق بکلوریا و بداشتن سند لیسانس در بخشهای اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، اداره عامه و محاسبه ترجیح داده میشود.

تجربه: یک (1) سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها: بلدیت به زبان انگلیسی؛ آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی؛ آشنائی به قانون و مقررات بانکی؛ بلدیت به امور عملیاتی بانکی؛  فصاحت و بلاغت در گفتار؛ توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارشات کاری و ترتیب پلان کاری و فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری

Submission Guideline:

:نکات ضروری

و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را  {CV} علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح –

.ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گرد  dab.jobs@dab.gov.af به ایمیل

.در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد PDF مدارک فوق الذکر باید به صورت –

.متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند –

.چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد –

.جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.  –

.تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود –

Submission Email:

Dab.jobs@dab.gov.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 6 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com