متخصص مالی و اداری 47 views

More Information

اداره ملی حفاظت محیط زیست

با در نظرداشت نیازمندی های مبرم بخاطر تحفظ سیستم های طبیعی و محیط زیست کشور، وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست در کابینه دولت انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی، معینیت محیط زیست در چوکات آن وزارت ایجاد گردید. معینیت مذکور، در سال 1383 هجری شمسی به ریاست مستقل محیط زیست با تعداد 292 بست تغیر شکل یافت و تغییر شخصیت حقوقی داده شد. در سال 1384 با حفظ کمیت، موقف و حیثیت اداره مستقل اداره ملی حفاظت محیط زیست را اختیار نمود. این اداره با سعی و تلاش توانست تشکیل را به 590 بست ایزاد؛ و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی در کشور، ریاست های محیط زیست را در هشت زون ایجاد و فعالیت مینمود.

بعداً، به تأسی از حکم ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان، قانون محیط زیست در سال 1385 هجری شمسی به منظور تنظیم امور محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، موجودات حیه و غیر حیه و استفاده پایدار از آنها تدوین، طی مراحل و اولین قانونی بود که با اکثریت مطلق آراء ازطرف مجلسین شورای ملی تصویب و بعد از توشیح مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مرعی الاجرا گردید. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس صراحت حکم ماده پانزدهم قانون اساسی تصمیم ایجاد اداره را منحیث اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد مسوول دولتی برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی در کشور اتخاذ نمود. اداره ملی حفاظت محیط زیست به تشکیل مجموعی 850 نفر کارمند رسمی تشکیل مصروف کار و فعالیت در مرکز و ولایات میباشد.

اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد رسمی دولتی و با در نظر داشت قوانین نافذه کشور ستراتیژی روشن را برای مدیریت محیط زیست داشته که “اصلاح کیفیت زندگی همه باشندگان افغانستان از طریق حفاظت و اصلاح محیط زیست کشور” از جمله اهداف عمومی آن میباشد. به اساس ستراتیژی دست داشته نیاز رسیدن به اهداف ذیل میباشد:

• اطمینان از داشتن یک محیط سالم و صحتمند برای مردم افغانستان

• توجه به انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی در حین حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست کشور

• اطمینان از مدیریت موثر محیط زیست کشور از طریق مشارکت همه نهاد های ذیدخل

• تنظیم امور محیط زیست افغانستان، از طریق تدوین چهارچوب های حقوقی و انتظامی

• تعمیم و تحکیم قانون و مقررات محیط زیستی و تأمین عدالت اجتماعی، به منظور رفاه عامه

هداف اداره: محیط زیست

1. حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی و بهبود وضع معیشت آنها.

2. تأمین عملکرد ایکولوژیکی و سیر تکامل آن

3. تأمین منافع و نیازمندی های نسل فعلی و آینده مرتبط با محیط زیست.

4. حفظ میراث های طبیعی و فرهنگی.

5. تسهیل در امر بازسازی و رشد دوامدار اقتصادی ملی.

هدف اصلی وظیفه: هماهنگی و مدیریت پروژه، تهیه و تطبیق پلان های عملیاتی، پیشبرد فعالیت های پروژه ، محاسبه بخش مالی  وتدارکاتی ، ارزیابی از تطبیق فعالیت های پروژه و تعین اهداف پلان برای پروژه

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

وظایف تخصصی بست:

تعین اهداف و مسئولیت ها، زمان بندی پلان  پروژه و پیشبرد فعالیت های پروژه مطابق منابع آن.
اطمینان از پیشبرد و  تطبیق پلان کاری  که در جریان بخش اول عملیاتی پروژه قبول گردیده است.
هماهنگی با ادارات ذیربط و ایجاد کمیته رهبری پروژه به منظور کسب مشوره های لازم و اخذ منظوری پلان های و تطبیق آن.
گزارش دهی بطور منظم به اداره ملی حفاظت محیط زیست و کمیته رهبری پروژه و نظارت تخنیکی از تمام جوانب ذیدخل در جریان اجرای پروژه.
تامین ارتباط با اداره ملی حفاظت محیط زیست و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در مورد پیشبرد موثر فعالیت های پروژه
تدویر ورکشاپ ها و جلسات برای جوانب ذیدخل در مورد اهداف پروژه و مرحله تطبیق آن.
تقویت همکاری و هماهنگی با تمام ادارات ذیربط بشمول شریک ساختن ارقام و معلومات.
ارایه مشوره های لازم و نظارت تخنیکی از تطبیق پروژه  وکنترول مالی از جریان تطبق پروژه
تامین ارتباط با ارگان های دولتی ، سکتور خصوصی، موسسات تحصیلات عالی به منظور جمع آوری ارقام و معلومات
ایجاد سهولت های نظارتی پروژه بشمول تهیه راپورهای تخنیکی و مالی برای   UNIDOو  GEF سازماندهی تنظیم وقت و ملاقات ها در جریان ارزیابی ساحوی ,و تائید از باز دهی و  کیفیت پروژه.
تامین تعهدات دولت در زمینه حمایت مالی Co finance  برای پروژه
تامین ارتباط با وزارت محترم مالیه و UNIDO به منظور هزینه پول برای تطبیق پلان پروژه  وحمایت مالی Co finance
اجرای سایر فعالیت های در صورت  ضرورت.
گزارش به اداره ملی حفاظت محیط زیست PEE,NEPA و مدیر پروژه UNIDO

 

شایستگی های الزامی

اصل صداقت و جدیت  : پیشبرد فعالیت ها باصداقت ، آشکارا و بیطرفانه

اصل شایسته سالاری و تخصص :  با مسئولیت و تعهد و سخت کوشی بطور رقابتی عمل نمائید.

احترام به تنوع:  کارهای موثر , فراگیر واحترام متقابل بدون صرف نظر از  تفاوت فرهنگ و دیدگاها

 

شایستگی های کلیدی

 

همکاری لازم جهت دستیابی به ظرفیت خودی، همکاری با  مراجعین . مهربانی و احترام در بخش کاری
به مسولیت های مبتنی برنتایج می اندیشیم : توجه به پلان ها، سازماندهی و مدیرت کارهای مارا موثر و کارا میسازد.ما مسئول و حساب ده برای رسیدن به نتایج و کار های ستندرد میباشیم. این حساب دهی تنها به همکاران و آمرین ما ختم نمیشود، ما به کسانیکه  خدمات عرضه مینمایند و اشخاصیکه بالای ما اعتماد دارند  جهت  بهبود وضعیت صحی جهانی مدیونیم .
جهت کسب اعتماد ارتباط برقرار مینماییم : ارتباط موثر جهت ایجاد فضای اعتماد با همدیگر برای فعالیت های موثر پروژه
فراتر از محدوده به نوآوری معتقدیم :  برای استقرار ثبات دوامدار ارتقا میکنیم و از نو آوری حمایت مینماییم  ، علم  توانایی  و مهارت خویش را به اشتراک میگذاریم  و از همدیگر میاموزیم.

 

شایستگی های رهبری و مدیریت:
قاطع با پرنسیپ  استراتیژیک و الگو منحیث مدیران ُ عملکرد واجراآت تیم خویش را بطور استراتیژیک سوق میدهیم  و منحیث رهبر ُ منبع الهام و ایستادگی برای معیار های تعیین شده که در منشور سازمان ملل با یک رویکرد اصولی از این آرمان ها دفاع مینماییم.
همه شمول و حساب ده:  به عنوان مدیران در رویکرد خویش فراگیر هستیم و تعامل سازنده با همه سهامداران خویش را حفظ مینمایم  و به عنوان یک رهبر همه کارمندان و ذینفعان خویش را در آغوش میگیریم و در برابر آنان و مردم پاسخگو و حساب ده هستیم  .
چند بعدی و تحول گرا : به عنوان مدیران ، ما فراتر از روش های معمول عمل مینماییم و به واحد های سازمان کمک مینماییم که عملکرد سریع و سازگار جهت تغییر مثبت را تقویت نمایند. و بینش ما به عنوان رهبران سازمان ملل در ارکان صلح و امنیت حقوق بشر و انکشاف مدغم شده است.
همکار وخلاق : به عنوان مدیران ،روحیه عملکرد تیمی و فرصت ها برای شنیدن صدای اطرافیان را تقویت میبخشیم و با همکاری و همسویی مشترک رسالت خویش را انجام میدهیم. و به عنوان رهبران و ابستگی های متقابل الزامات منشور سازمان ملل را با رویکرد مشترک نهاد و نهاد های ذیدخل تقویت و حمایت مینماییم.

هدف اصلی وظیفه: هماهنگی و مدیریت پروژه، تهیه و تطبیق پلان های عملیاتی، پیشبرد فعالیت های پروژه ، محاسبه بخش مالی  وتدارکاتی ، ارزیابی از تطبیق فعالیت های پروژه و تعین اهداف پلان برای پروژه

کاندیدان محترم میتوانند (سی وی ) خویش را با ضمیمه تمام تحصیلی و تجربه کاری و در صورت داشتن سوابق کاری در ادارات دولتی با خلص سوانح از آخرین مرجع کاری خویش از طریق ایمیل آدرس ذیل به ریاست منابع بشری این اداره ارسال نمایند

Submission Email:

hrrecruitment980@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com