معاون نمايندگى 89 views

More Information

About New Kabul Bank:

نوی کابل بانک

اين بانک بتاريخ ١٨ اپريل سال ٢٠١١ به مثابه بانک تجارتى با اخذ مجوز فعاليت بانکدارى در نظام بانکدارى کشور آغاز به فعاليت نمود. وزارت جليله ماليه منحيث يگانه سهمدار بانک ميباشد

نوى کابل بانک با داشتن سيستم (سى. بى. ايس) در بيشتر از ١١٦ نمايندگى با داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعاليت مى نمايد و در خدمت هموطنان قرار دارد.  نوى کابل بانک با علامت تجارتى معين با ارايه خدمات بانکى قانونمند که مجهز با ابزار الکترونيک ميباشد در صدر تسهيلات قرار دارد.

Job Description:

شرح وظیفه:

 

– پابندی، اطاعت و پیروی از اصول و مقررات اداره و بانک مرکزی، رعایت سلسله مراتب، رعایت پالیسی های بانک و پروسیچر عملیاتی.
– مدیریت عملیات یومیه نماینده گی، کنترول از اجرای د قیق چک های نقده و انتقالی، کنترول فعالیت نمايندگى و حاضرى یومیه کارکنان بانک.
– کنترول نمودن خزانه و تامین سیستم دو گانه حفظ و مراقبت خزانه Dual Custody و مدیریت وجوه خزانه و حسابات مربوطه نماینده گی نزد دفبانک طبق حدود تعین شده  بانک.
– مدیریت پروسه افتتاح حسابات مطابق طرزالعمل های بانک و منظوری تعدیلات در فورم افتتاح حسابات طبق پروسیجر عملیاتی و پالیسی های بانک.
– بعد از تثبیت هویت مشتری و تطبیق امضا تایید نمودن معاملات (داد و ستد) و پروسه افتتاح حساب با درنظرداشت صلاحیت وظیفوی.
– مرور و ارزیابی منظم فورمه های افتتاح حساب طبق درجه بنده خطر هر مشتری   با در نظرداشت پالیسی کمپلاینس و مقررات بانک مرکزی.
– حفظ محرمیت اسناد بانک و معلومات مشتریان، نگهداری و مراقبت از دارایی های نماینده گی (مهر ها، تجهیزات، وسایط نقلیه و غیره).
– کنترول دوامدار دفاتر حسابی نماینده گی ( Chart of Accounts) و مدیریت شفاف لیجر های مصارفاتی و عایداتی طبق اصول محاسبوی بانک.
– همکاری در ترتیب بودجه نماینده گی و کنترول نمودن مصارف روزمره نماینده گی مطابق بودجه.
– برخورد نیک با کارکنان و مشتریان، تلاش بخاطر جلب و جذب مشتریان جهت توسعه فعالیت های نماینده گی.
– رسیده گی به  درخواست های مشتریان طبق مسولیت های وظیفوی.
– تطبیق هدایات رسمی از جانب دفتر مرکزی و ابلاغ ان به کارکنان نماینده گی
– مراقبت و اخذ  Backup از DVR و کمره های امنیتی مطابق به پروسیجر  IT.

– انجام سایر وظایف رسمی که از طرف اداره  و امر مستقیم رجعت داده میشود.

Job Requirements:

– لسانس اقتصاد و BBA (MBA ترجیح داده می شود)

– 1 الی 2 سال تجربه کاری

– تسلط به لسان های رسمی کشور و لسان انگلیسی

– آشنائی با پروگرام های کمپیوتر

Submission Guideline:

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خود را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره (معاون نمايندگى سوم نوى کابل بانک در شهر کابل) به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند.

hrd.cv@newkabulbank.af

لطفاً شماره/کود مشخص شده براى بست (ويکنسى نمبر) را در عنوان (سبجکت) ايميل خود با ذکر نام و محل بست درج نماييد. در غير آن اسناد شما شامل ليست ابتدايى/نهايى براى طى مراحل بعدى نخواهد شد.

Kindly copy the vacancy number and past it in your e-mail subject line with the position title, otherwise you won’t be short listed.

Submission Email:

hrd.cv@newkabulbank.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com