مشاور تدارکات و مالی مقام ریاست 41 views

More Information

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

حصول اطمینان و همآهنگی از تطبیق پلان های کاری ماهوار، ربعوار، سالانه درمطابقت به پلان آمریت عمومی تدارکات و پلان بودجوی جهت رسیدن به اهداف پلان شدۀ تدارکاتی و مالی

ارائه مشوره های تدارکاتی و مالی در تنظیم تمامی اجراآت بخش مربوط مطابق به قانون تدارکات، مقررات و طرزالعمل های نافذه و معیارهای بین المللی تدارکات و مالی

ارائه مشوره های مسلکی در امر تحقق اهداف و برنامه های تدارکاتی و مالی د افغانستان بانک

ارائه مشوره ها در باره تقویت سیستم تدارکاتی، دیجیتل سازی تدارکات و ارائه پیشنهادات مؤثر در زمینه به مقام محترم ریاست کُل دافغانستان بانک در مطابقت با مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های تدارکاتی و مالی د افغانستان بانک

اشتراک در جلسات تصمیم گیری تدارکاتی و نشست های کمیته های مرتبط طبق ضرورت پیرامون پیشبرد مسائل تدارکاتی

نظارت و بررسی از پروسه های تدارکاتی جهت حصول اطمینان از تطبیق مؤثر و عندالموقع پروسه های تدارکاتی

گزارش دهی از تطبیق پروژه های دارای اولویت به مقام محترم ریاست کُل د افغانستان بانک

آماده سازی داوطلبی معیاری و سایر اسناد درحمایت از روندهای  لازم تدارکاتی طبق ضرورت

ترتیب  طرزالعمل های مناسب  تدارکاتی با در نظر داشت مصوبات شورای وزیران و قانون تدارکات برای دست اندر کاران تدارکات

افزودن ارزش به بانک با حصول اطمینان از اینکه خدمات در مطابقت با معیار های لازم و پلان های مربوط به منظور نیل به اهداف دافغانستان بانک ارائه می شود و عرضه خدمات مشوره دهی تدارکاتی و مالی

حصول اطمینان از تطابق فعالیت های تدارکاتی و مالی دافغانستان بانک با قانون تدارکات، و طرزالعمل ها و دستورالعمل های تدارکاتی و مالی مرتبط د افغانستان بانک

نمایندگی از دافغانستان بانک در جلسات با ادارۀ تدارکات ملی و سایر ادارات مربوط در صورت لزوم دید

ارزیابی نیازمندی به برنامه های آموزشی تدارکاتی و مالی؛ تهیه و ارائۀ برنامه های آموزشی مرتبط برای کارمندان آمریت عمومی تدارکات

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای بخش مربوط

•انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

Job Requirements:

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در رشته های تداراکات، مدیریت، ادارۀ عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه و حکومتداری (به درجه تحصیلی ماستر ترجیح داده میشود).

تجربه:6 سال تجربه کاری مرتبط

مهارت ها: بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی به قوانین، مقررات و معیار های بین المللی تدارکاتی و بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی.

Submission Guideline:

:نکات ضروری

و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را  {CV} علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح –

.ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گرد  dab.jobs@dab.gov.af به ایمیل

.در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد PDF مدارک فوق الذکر باید به صورت –

.متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند –

.چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد –

.جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.  –

.تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود –

Submission Email:

Dab.jobs@dab.gov.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 6 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com