Whatsapp: +93749615200

مدیر پلانگذاری و بازاریابی 49 views

More Information

About Afghanistan Oil and Gas Sate-Owned Corporation(AOGC)

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان تحت عنوان انحصارات دولتی با سرمایۀ ۷۲۰ هزار افغانی در سال ۱۳۳۰ هجری شمسی به منظور ایجاد ذخایر مواد نفتی، پمپ استیشن های دولتی وغیر دولتی، لابراتوارها غرض کنترول کیفیت مواد نفتی و نصب آنها در بنادر تجارتی، تثبیت کیفیت مواد نفتی، تعیین وتثبیت نرخ فروش مواد نفتی، اعطای مجوز ذخایر و پمپ استیشن ها به تاجران و متقاضیان سکتور خصوصی جهت رشد و انکشاف اقتصاد کشور تاسیس فعالیت مینمود.

این ارگان از سالها بدینسو با در نظرداشت مقتضیات زمان فعالیتهای خویش را در امر عرضه خدمات اساسی فوق، گاهی در چوکات انحصارات دولتی وگاهی هم به صورت تصدی مستقل به پیش برده است؛ درسال ۱۳۳۸ هجری شمسی ریاست انحصارات دولتی به 3 واحد اداری منقسم گردیده است:‌

1.      ریاست تصفیه های واحد؛

2.      ریاست شکر؛

3.      ریاست مواد نفتی؛

بلاخره در 30 میزان سال 1366 هجری شمسی ریاست مواد نفتی به تصدی مواد نفتی وگاز مایع تغیر شخصیت حقوقی نموده که سرمایۀ ثابت آن مبلغ 1107 میلیون افغانی را احتوا می نمود.

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان الی پایان سال مالی 1398 منحیث تصدی انتفاعی خود کفا دولتی که بیشترینه عواید آن از حق الخدمت که در بنادر از بابت ارایه خدمات بندری بدست می آورد با ساختار تشکیلاتی 1767 نفر کارمند و اجیر؛ در سال مالی 1398 بتعداد 1505 تن و درسال 1399 به تعداد 1503 تن کازکنان به وظایف خویش ادامه داد، این تصدی بشمول تمام تصدی ها که در افغانستان فعالیت می نمود که با انفاذ قانون شرکت های دولتی در 15 عقرب 1397، به شرکت دولتی تغییر شخصیت حقوقی نمودند. از اینکه اساسنامه شرکت های دولتی رسما به جریده رسمی انتشار نیافته بود الی مواصلت اساسنامه منحیث تصدی ادامه فعالیت نمود.

در نهایت به اساس مصوبه شماره 27 مورخ 1399/09/18 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وقت به داخل 5 فصل و 55 ماده، اساسـنامه شرکت دولتی نفت و گـاز افغانسـتان به با سرمایـه ابتدائی مبلغ5.9 میلیارد افغانی تصویب و در جریده شماره 1395 مورخ 10/10/1399 انتشار یافته و به اساس متحد المال شماره SOCEO-308 مورخ 11/12/1399 ریاست عمومی شرکت های دولتی وزارت محترم مالیه رسما از تصدی و به شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان تغیر شخصیت حقوقی نمود.

Job Summary

شخص موظف این پست مسئولیت طرح، تنظیم و هماهنگی پلان فروش محصولات شرکت را بادر نظرداشت فروشات سالهای ماضیه و وضعیت موجود مارکیت بر عهده دارد.

Duties & Responsibilities

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

 طرح و انکشاف پلان بازاریابی (مارکیتنک پلان) شرکت و اجرای کمپاین های تبلیغاتی شرکت.

 تهیه لوگو، برند تجارتی و برگه های اطلاع رسانی بمنظور توسعه فروشات و جذب مشتری در هماهنگی با بخش تکنالوژی معلوماتی

تنظیم کمپاین های کوتاه مدت جهت اطلاع رسانی بیشتر برای محصوالت نفت و گاز شرکت.

تأمین ارتباط متداوم با مشتری، کمیته بازاریابی، هیئت عامل و شرکای شرکت بمنظور رسیدگی به امور.

 تنظیم برنامه سنجش رضایت مشتری، انعکاس نظرات و رسیدگی به شکایات مشتریان شرکت.

 تنظیم برنامه های بازاریابی دیجیتال از طریق ویبسایت و شبکه های اجتماعی شرکت و سایر وسایل ارتباط جمعی.

جمع آوری اطلاعات لازم از مشتریان و منابع بالقوه، شرکت های رقیب، عوامل فعال در مارکیت، ظرفیت ذخایر شرکت، موجودی امتعه ذخایر و سایر معلومات مرتبط به فروش.

اخذ سفارشات از مشتریان و ادارات دولتی و هماهنگی در قسمت فروش محصولات شرکت.

 ترتیب و ارائه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد ها.

 حصول اطمینان از اجرا و تطبیق قوانین، مقررات، و دستورالعمل ها در قسمت پلانگذاری و بازاریابی .

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Requirements

تحصیلات لازم مرتبط به بست:

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت پروژه، اداره عامه، اقتصاد و اداره تجارت. به دارندگان درجات تحصیلی بلند تر ارجحیت داده میشود.

تجارب لازم مرتبط به بست:

حد اقل 1 سال تجربه کاری در بخش های مرتبط به وظیفه

سایر مهارت ها:

داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

 توانایی در ایجاد ابتکار و خالقیت روش های کاری.

 توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی

آشنایی درست از استفاده برنامهای کمپیوتر و دیتابس.

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی

صداقت و حفظ محرمیت کاری.

 انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

 توانایی کار بشکل گروهی.

توانایی کار بشکل فردی.

 دانستن کود های حسابی.

Submission Guideline

متقاضیان محترم می توانند؛ فورم مخصوصی را از مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری ریاست عمومی شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان واقع کوتل خیرخانه جوار ناحیه هفدهم شاروالی کابل اخذ بعداز خانه پری با ضم اسناد لازمه طبق رهنمای ذیل به ایمل آدرس ( hr@flge.gov.af ) ارسال نمایند.

ویا بطور حضوری به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان تسلیم نمایند.

متقاضیان محترم نقاط ذیل را در نظر داشته باشند درغیر آن شارت لست نمی گردند.

·        اسناد تحصیلی، تجاربکاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را با فورم ضمیمه نموده به ایمل های فوق الذکر ارسال نمایند.

·        تحریر ریفرینس نمبر و عنوان بست در Subject ایمل ارسالی شما لازمی میباشد.

·        حجم فایل ارسالی شما از ۵ ام بی(5MB) بیشتر نباشد.

یادداشت: اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار و اظهارنامه تادیه مالیاتی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نمایند.

لایحه وظایف بست هذا بعداز بررسی و ملاحظه تیم تخنیکی تغیر پذیر نیز میباشد.

Functional Area

Management
Administrative

Countries

Afghanistan

Provinces

Kabul

Submission Email

hr@flge.gov.af

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200