مدیر پروژه 255 views

More Information

About ریاست ساختمانی افغانی:

شرکت انکشاف ملی طی فرمان  شماره (۲۸) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ریاست جمهوری بمنظور انسجام و تطبیق هر چه بهتر برنامه ها و پروژه های انکشاف ملی، ارتقای ظرفیت تطبیقی سکتورهای انکشافی و تسریع روند رشد اقتصادی کشور و همچنان تنظیم بهتر امور تصدی های دولتی، ایجاد گردیده و با مدرنیزه و میکانیزه سازی ابزار و شیوه‌های کاری روند انکشاف و توسعه را در کشور منسجم و سرعت می‌بخشد.

علاوه بر این، اهداف شرکت انکشاف ملی را تطبیق و اجرای هرچه بهتر برنامه ها و امور مربوط به ساخت و ساز زیربناها در سکتور های زراعت، آب، انرژی، تولید، تفحص، اکتشاف، استخراج معادن و سایر سکتور های دیگر نیز تشکیل می‌دهد.

تصدی های که به شرکت های دولتی تغییر حیثیت حقوقی نموده و در چوکات شرکت انکشاف ملی مدغم گردیده عبارت اند از:

– شرکت ساختمانی بنایی

– شرکت ساختمانی هلمند

– شرکت ساختمانی افغانی

– شرکت خانه سازی

– شرکت سمنت غوری

– شرکت سمنت جبل السراج

– شرکت زراعتی وادی ننگر هار

– شرکت فلزات

– شرکت ارزاق

– شرکت ذغال سنگ شمال

– شرکت باربری مرکز

Job Description:

مسئولیتهای وظیفوی:

طرح و ترتیب پلان کاری روزانه ، هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره
نظارت از پروژه ها و اطمینان از کیفیت و کمیت و مسئولیت تمامی فعالیت ساحه و حاصل اطمینان از پیشبرد کارها که مطابق نقشه ، پلان ، مشخصات تخنیکی و ستندرد عالی صورت میگیرد.
حصول اطمینان از انجام تست های لازمه مطابق پلان و مشخصات و ریکارد آن  و حصول اطمینان از عملی نمودن تمام موارد سیفتی در پروژه؛
حصول اطمینان از تطبیق  پروژه مطابق پلان و پیشرفت کار اطمینان ، در غیر آن باید توصیه های لازمه و اخذ تصامیم موثر جهت جلوگیری از عقب ماندن پروژه صورت گیرد.
حاصل اطمینان ازنگهداری تمامی اسناد پروژه در دفتر ساحوی.
چک و کنترول از فعالیت های پروژه وحصول اطمینان از حاضری کارمندان ، کارگران ماهر و غیرماهر در ساحه.
چک و کنترول از گدام پروژه و حاصل اطمینان از جمع و قید ، مسئولیت پذیری از تمامی وسایل ، وسایط ، افزاری کاری و کیت های سیفتی وهمچنان درج و ریکارد آن در فارمت های رسمی ریاست ساختمانی افغانی.
چک و کنترول از وسایط ساحه ، جریان توزیع افزار کاری و کیت های سیفتی و استعمال موثر آن.
چک وکنترول اسناد تعدیل پروژه در صورت تغیرات در پروژه مطابق لزوم دید و نظر تخنیکی دیزاینر پروژه جهت منظوری.
چک وکنترول بل احجام در صورت تغیرات پروژه ، لست تکمیلی پروژه و اصلاحات باقی مانده در پروژه.
چک وکنترول راپورهای حاضری کارمندان ، کارگران ماهر وغیر ماهر جهت تادیه مزد شان و ریکارد پیشرفت روزانه کارهای انجام شده.
تطبیق پروژه بشکل اقتصادی و استفاده موثر از تمامی منابع.
توحید راپورهای روزانه هفته وار، پانزده روزه ، ماهوار، ربعوار، سالانه و تکمیلی پروژه
رسیدگی به مشکلات کارمندان ساحوی و مشکلات اجتماعی در مربوطات پروژه و حل آن
تهیه تمامی اسناد پروژه مطابق اصول و مقرارت ریاست ساختمانی افغانی.
اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست

Job Requirements:

شرایط استخدام سطح تحصیل و تجربه کاری

درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:  انجنیری سیول، ساختمانی و سرک سازی به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۶ سال برای لیسانس ۵ سال برای ماستر .
داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
تسلط  به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
داشتن مهارت های اساسی مسلکی (نوشتاری ، گزارش نویسی ، هم آهنگی و ارتباطات)

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

کاندیدان واجد شرایط بست مذکور در اثنا ارسال درخواستی  به نکات آتی توجه جدی نمائید:

در اثنا ارسال درخواستي/سی وی عنوان و کود بست اعلان شده را در موضوع (subject) ایمیل الکترونیکی ذکر نمائید در غیر آن واجد شرایط شناخته نمی شوید؛
بجز سی وی/ خلص سوانح، اسناد دیگر همچو اسناد تحصیلی و تجربه کاری را ارسال ننمائید، در صورتیکه شما به بست مذکور واجد شرایط شناخته شدید تقاضا اسناد تحصیلی و تجربه کاری می گردد؛
درخواستی خویش را در وقت معین ارسال نمائید بعد از ختم اعلان درخواستی شما پذیرفته نمی شود؛
باید یادور گردید که تنها به کاندیدان واجد شرایط (شارت لست) شده برای اخذ امتحان حمایوی تماس گرفته خواهد شد؛
سی وی/ درخواستی خویش را به این ایمیل آدرس ارسال نمائید:

Submission Email:

hr@ndc.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com