مدیر عمومی توحید و انسجام 33 views

More Information

About Ministry of Economy:

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Description:

هدف وظیفه: تنظیم امور اداری بخش مربوطه، تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها، توحید گزارشات و ارائیه آن به مراجع ذیصلاح جهت اجراات بعدی.

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

پیگیری از صورت اجراات در قبال مکاتیب، فرامین، احکام، فیصله ها، یاداشت ها، پروتوکول ها و سایر هدایات مقامات ذیصلاح.
مدیریت تنظیم جلسات ریاست و اطلاع دهی بموقع به اشتراک کنندگان جلسه .
ترتیب رویداد های جلسات و پیگیری از فیصله های آن.
نظارت ازسیستم دیتابیس وثبت ارقام، معلومات و گزارشات ریاست مربوطه غرض حصول اطمینان از صحت بودن.
تحریر و ترتیب مکاتیب، گزارشها و سایر اسناد و ارائیه آن به رئیس مربوطه.
نظارت از طی مراحل  فورمه ها و پبشنهادات جهت تدارک اجناس مورد نیاز ریاست مربوطه.
ترتیب و توحید گزارشات کاری و ارایه آن بمقامات ذیصلاح بعد از تائیدی رئیس مربوطه

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت.
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه از فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه به مقامات ذیصلاح.
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

تامین ارتباط و هماهنگی با شعبات ریاست مربوطه و دیگر بخش های وزارت غرض انسجام و پیشبرد وظایف محوله.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با درنظرداشت مواد7، و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل  لیسانس در یکی از رشته های: اداره تجارت، پالیسی عامه ، اداره عامه، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، ، اداره و منجنت، ادبیات، علوم اجتماعی، ارتباطات، مدیریت منابع بشری، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری، احصائیه، شرعیات، حکومتداری خوب و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور ترجیح داده میشود.
تجربه کاری:
داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط بوظیفه.

مهارت­های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به لسان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی :

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

Submission Guideline:

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی رااز لینک ذیل بدستبیاورند.

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: jobs@moec.gov.af

CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

 

Submission Email:

To: jobs@moec.gov.af & CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com