مدیر عمومی تحلیل،ارزیابی ونظارت انجوهای خارجی 48 views

More Information

About Ministry of Economy:

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Description:

هدف وظیفه

مدیریت کارمندان، هماهنگی پلان های موسسات (خارجی) با ادارات سکتوری و ریاست های اقتصاد، تحلیل و بررسی راپور های فعالیت های موسسات خارجی، تطبیق قانون، مقررات و طرزالعمل ها و حصول اطمینان از عملکرد ساختاری موسسات غیر دولتی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

• ارائه معلومات در مورد برنامه های انکشافی و اقتصادی دولت و پروژه های دارای اولویت به مسولین موسسات غیر دولتی.

• تحلیل و بررسی راپور های فعالیت و اسناد پروژه وی و مالی موسسات غیر دولتی (خارجی) و در صورت ضرورت نظارت از موسسات.

• رهنمائی انجو ها در قسمت ترتیب و ارسال گزارشات فعالیت های پروژه وی و بررسی مالی مطابق ماده (31) و (27) قانون انجو ها.

• تنظیم امور نظارت و کنترول دوامدار از موسسات غیر دولتی خارجی همچنان ترتیب پلان ربعوار، ششماهه و سالانه از فعالیت های موسسات و نظارت از تطبیق آن.

• نظارت و بررسی موسسات غیر دولتی خارجی، تنظیم امور نظارت و کنترول طور دوامدار به منظور استفاده موثر از مساعدت ها و امکانات مالی و تخنیکی و قوای بشری در جهت تحقق برنامه های انکشافی و بازسازی کشور، به وجود آوردن شفافیت و حسابدهی

• متوجه ساختن موسسات در مورد ضعف ها و نارسائی های شان که در نتیجه نظارت و بررسی هیات نظارت کننده بدست میاید و در صورت عدم توجه به اصلاح و تکرار خلاف ورزی، ارسال مکاتیب، توصیه و اخطار به آنان بعد از استیذان مقام ریاست.

• ارائه گزارش از صورت فعالیت های موسسات غیر دولتی خارجی به آمریت تحلیل، ارزیابی و نظارت موسسات و تهیه گزارش توحیدی از فعالیت های موسسات خارجی بطور ربعوار، ششماهه و سالانه.

• اشتراک در جلسات مشترک مسوولین نظارت و بررسی و مسوولین موسسات که به منظور رفع نواقص و خلا های موسسات در ریاست دایر میشود.

وظایف مدیریتی

• تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛

• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

• مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛

• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

• تامین روابط و هماهنگی با موسسات غیر دولتی در مورد ارائیه گزارش تحلیلی ربعوار و سالانه در مورد فعالیت های موسسات غیردولتی

ایجاد ارتباطات کاری موثر با ادارات مرکزی وزارت اقتصاد جهت تسهیل اجرای فعالیت های پلان شده.

Job Requirements:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های(اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، مدیریت پروژه، اقتصاد ملی ، اقتصاد بین الملل ، تجارت بین الملل مدیریت ، پالیسی عامه، حکومتداری، انکشاف پالیسی، مدیریت توسعه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.

 

تجربه کاری

‌أ. داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارتهای لازم

‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی

‌أ. (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

‌ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Submission Guideline:

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را  از لینک ذیل بدست  بیاورند.

https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: jobs@moec.gov.af

CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Submission Email:

To: jobs@moec.gov.af & CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com