مدیریت عمومی استخدام کارکنان ولایات 29 views

More Information

About Ministry of Economy:

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Description:

هدف وظیفه:  طی مراحل پروسه استخدام ( پلان استخدام بست های ولایتی ، اعلان ، توزیع فورمه ، شارت لست ، مطلع ساختن کاندیدان شارت لست شده ) در مطابقت  با قوانین ، مقررات و طرزالعمل های مربوطه

صلاحیت های و مسولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی:

طی مراحل پروسه استخدام ( پلان استخدام بست های مرکزی و ولایتی ، اعلان ، توزیع فورمه ، شارت لست ، مطلع ساختن کاندیدان شارت لست شده ).
ترتیب پیشنهادات جهت اخذ احکام از مقام اداره در مورد انفکاک و تقرر مجددد در هماهنگی با آمریت سوانح
ترتیب و تنظیم پلان استخدام کارکنان کمبود بخش های ولایتی وزارت / اداره از طریق رقابت آزاد .
چک بررسی سوابق کاندیدان بخش های ولایتی وزارت / اداره و فراهم اوری کمک به کمیته استخدام در پروسه شارت لست کاندیدان .
نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد کارکنان قراردادی مطایق به مقرره مربوطه جهت استخدام انها در بست های کمبود
مطالعه ، بررسی و نهائی ساختن دوسیه های رقابتی پروسه استخدام  و اماده نمودن ان غرض منظوری
کنترول از امور مربوط به تقرر ف تبدل ، انفکاک ، انفصال و تقرر مجدد کارکنان و اتخاذ اجراات لازم در زمینه .
تهیه و ترتیب  سیستم فایلنگ به شکل کتبی و الکترونیکی  ، جهت حفظ و نگهداشت تمام اسناد پروسه استخدام در مطایقت به قانون .

وظایف  مدیریتی

طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
معرفی کارمندان جدیدالتقرربه آمریت ارتقاء ظرفیت جهت اشتراک در برنامه “معرفی مقدماتی وظایف به کارکنان جدیدالتقرر” دروزارت.
حصول اطمینان از اینکه تمام فعالیتهای این مدیریت در مطابقت با احکام اسناد تقنینی مربوطه صورت میگیرد.
ارائیه  گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه به مراجع ذیربط و مسوول
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات مطابق به قوانین مقررات و مصوبات و احکام به وی سپرده میشود

وظایف همآهنگی

هماهنگی با بخش های مربوطه  و حوزه های ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری جهت طی مراحل بست های واجد شرایط استخدام در هماهنگی با رهبری وزارت .
ایجاد هماهنگی با مدیران اداری ولایات جهت اخذ معلومات درمورد بست های کمبود ومطالبه همکاری جهت استخدام بست های کمبود وزارت شامل صلاحیت والیان ولایات.

Job Requirements:

شرایط استخدام،سطح تحصیل و تجربه کاری:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :

رشته تحصیلی:

داشتن حداقل  سند تحصیلی لیسانس در رشته های مدیریت منابع بشری ، پالیسی عامه   اداره عامه ، کمپیوتر سانیس  اقتصاد ، حقوق ، علوم اجتماعی، مدیریت عمومی ، علوم اجتماعی ، ژورنالیزم علوم بشری بشر شناسی ، جامعه شناسی  روانشناسی و علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی از داخل و خارج کشور به دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری

حداقل یک سال مرتبط به وظیفه برای حایز سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و خارج کشور.

مهارت های لازم

تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری وپشتو) آشنائی و( تحریر وتکلم) به زبان انگلیسی. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و سه نمره برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص معلولیت برای افراد دارای معلولیت

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث اساس طرزالعمل استخدام

نوت  : افراد دارای معلولیت  واجد شرایط میتوانند برای این بست ثبت نام نمایند

Submission Guideline:

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را  از لینک ذیل بدست  بیاورند.

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: jobs@moec.gov.af

CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Submission Email:

To: jobs@moec.gov.af & CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com