مدیریت حوادث 80 views

More Information

About ARCS:

Afghanistan red crescent society ( ARCS ), is a neutral, impartial, and independent, humanitarian, organization, existed for over 84 years with nationwide, branch network, to assist the most vulnerable populations effected by the natural and man – made disasters, primarily, focusing on disaster response, health care, youth and volunteer management.

جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد ملی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که شامل بودجه دولت نبوده و امکانات خویش را از ملکیت ها، تجار ملی، حجاج محترم و اعانه اعضا بدست آورده و وظیفه اش امداد رسانی و پاسخدهی به مصدومین حوادث و مصدومین خطر در سراسر کشور و کاهش آلام بشری می باشد .

و بر مبنای هفت اصل اساسی استوار است .

بشر دوستی
عدم جانبداری
بی طرفی
استقلالیت
خدمات رضاکارانه
وحدت و یگانگی
جهان شمولیت

این سازمان به اصل بشر دوستی متعهد بوده، به رنگ، پوست، نژاد، مذهب، سمت و زبان معتقد نبوده بدون تبعیض فعالیت کرده و جانب هیچ یک از طرف های منازعه را نمی گیرد و در هر نوع شرایط در دورترین نقاط وظایف خویش را انجام میدهد .

معاش مطابق به بست و طرزالعمل های مربوط پرداخت می شود

Job Description:

همکاری با مدیر مربوطه در سازماندهی . و نتیجه گیری از فعالیت های پلان شده .

هماهنگ سازی اجراآت یومیه با بخش های مربوطه .

جمع آوری معلومات و ترتیب اسناد و همچنان پیشبرد امور مدیریت عمومی حوادث ساحوی در هنگام غیابت مدیر عمومی بخش .
همکاری با مدیر مربوطه در تامین ارتباطات با مراجع ذیربط .

توحید و تایید نتایج ارزیابی ها .

رهنمایی تخنیکی مالی . اداری و فراهم آوری زمینه های عرضه معیاری مواد امدادی و مساعدت های لازمه به اشخاص و خانواده های آسیب دیده از اثر حوادث طبق نیاز     .
همکاری با مدیر مربوطه در قسمت جمع آوری  ثبت و ارسال معلومات و ارقام مرتبط به چگونگی وضعیت نماینده گی ها و زون مربوطه از لحاظ آمادگی به حوادث .

رویداد ها و پاسخدهی های جمعیت هلال احمر افغانی در مطابقت با نیاز سیستم اداره معلومات ریاست اداره حوادث طور روزمره   .
تهیه مکاتیب و جواب به مکاتبه یومیه و اجرای کار های ضمنی آن تا سرحد مطمئن شدن از ارسال و یا دریافت اطمینانیه     .
جمع بندی کار های یومیه جابجایی اسناد در فایلهای مربوطه و ارایه گزارش به مدیر مربوطه در صورت برخورد به مشکل و نیاز غیر پیشبینی شده اقدام به هدایت مدیر بخش با رعایت سلسله مراتب     .
پیگیری از عملیات روزمره .

اجرای وظایف که ازجانب مدیریت مربوطه در قسمت هماهنگ ساختن تنظیم و تطبیق امور تخنیکی مالی و اداری ورکشاپ ها . تخصیص وجوه اضطراری و برگزاری جلسات سپرده می شود و حصول اطمینان از پیشرفت درست کارها در جهت اهداف و اطمینان دهی به مدیر مربوطه  .
اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر مربوطه مطابق قوانین . مقررات و اهداف جمعیت هلال احمر افغانی سپرده میشود .

Job Requirements:

حدل اقل درجه تحصیل فوق  بکلوریا و به لیسانس ارجحیت داده میشود   .
تجارب لازمه مرتبط به وظیفه .
مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت و غیره .
بلدیت به لسان های رسمی کشور دری و پشتو وبلدیت به لسان انگلیسی  .

(آشنایی با پروگرام های کمپیوتر ( ورد و اکسل

Submission Guideline:

اشخاص واجد شرایط میتوانند اسناد تحصیلی ، سند تجربه کاری و کاپی تذکره خویش را از تاریخ 17/1/1400 الی 6/2/1400 در مدت بیست روز در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار مربوطه ناحیه پنجم شهر کابل و در ولایات به ریاست های ساحوی و یا نمایده گی های مربوطه این جمعیت تسلیم نمایند .

همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم درخواستی را از مکان های ذکر شده بدست بیاورند

در صورت ضرورت میتوانید به شماره ذیل به تماس شوید

0728900111

Submission Email:

از اینکه فورم درخواستی حتمی میباشد بنآ کاندیدان محترم لطف نمایند به مراجع که ذکر گردیده جهت اخذ فورم مراجعه نمایند

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com