متخصص مالی و اداری 22 views

More Information

اداره ملی حفاظت محیط زیست

با در نظرداشت نیازمندی های مبرم بخاطر تحفظ سیستم های طبیعی و محیط زیست کشور، وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست در کابینه دولت انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی، معینیت محیط زیست در چوکات آن وزارت ایجاد گردید. معینیت مذکور، در سال 1383 هجری شمسی به ریاست مستقل محیط زیست با تعداد 292 بست تغیر شکل یافت و تغییر شخصیت حقوقی داده شد. در سال 1384 با حفظ کمیت، موقف و حیثیت اداره مستقل اداره ملی حفاظت محیط زیست را اختیار نمود. این اداره با سعی و تلاش توانست تشکیل را به 590 بست ایزاد؛ و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی در کشور، ریاست های محیط زیست را در هشت زون ایجاد و فعالیت مینمود.

بعداً، به تأسی از حکم ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان، قانون محیط زیست در سال 1385 هجری شمسی به منظور تنظیم امور محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، موجودات حیه و غیر حیه و استفاده پایدار از آنها تدوین، طی مراحل و اولین قانونی بود که با اکثریت مطلق آراء ازطرف مجلسین شورای ملی تصویب و بعد از توشیح مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مرعی الاجرا گردید. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس صراحت حکم ماده پانزدهم قانون اساسی تصمیم ایجاد اداره را منحیث اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد مسوول دولتی برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی در کشور اتخاذ نمود. اداره ملی حفاظت محیط زیست به تشکیل مجموعی 850 نفر کارمند رسمی تشکیل مصروف کار و فعالیت در مرکز و ولایات میباشد.

اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد رسمی دولتی و با در نظر داشت قوانین نافذه کشور ستراتیژی روشن را برای مدیریت محیط زیست داشته که “اصلاح کیفیت زندگی همه باشندگان افغانستان از طریق حفاظت و اصلاح محیط زیست کشور” از جمله اهداف عمومی آن میباشد. به اساس ستراتیژی دست داشته نیاز رسیدن به اهداف ذیل میباشد:

• اطمینان از داشتن یک محیط سالم و صحتمند برای مردم افغانستان

• توجه به انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی در حین حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست کشور

• اطمینان از مدیریت موثر محیط زیست کشور از طریق مشارکت همه نهاد های ذیدخل

• تنظیم امور محیط زیست افغانستان، از طریق تدوین چهارچوب های حقوقی و انتظامی

• تعمیم و تحکیم قانون و مقررات محیط زیستی و تأمین عدالت اجتماعی، به منظور رفاه عامه

هداف اداره: محیط زیست

1. حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی و بهبود وضع معیشت آنها.

2. تأمین عملکرد ایکولوژیکی و سیر تکامل آن

3. تأمین منافع و نیازمندی های نسل فعلی و آینده مرتبط با محیط زیست.

4. حفظ میراث های طبیعی و فرهنگی.

5. تسهیل در امر بازسازی و رشد دوامدار اقتصادی ملی.

هدف وظیفه: مدیریت امور مالی، بودجوی و خدماتی  مربوطه به پروژه  بمنظور عرضه خدمات بهتر و تحقق اهداف پروژه.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

وظایف تخصصی بست:

اجرای امور (دفتر داری، محاسبه، امورات بانکی، خریداری و سایر امورات مالی) مربوط به پروژه.
همکاری با رئیس و هماهنگ کننده پروژه در خصوص تهیه پلانهای کاری و تطبیقی با توجه به منابع مالی، تدارکات و محاسبه
نظارت از جمع آوری، ثبت و تجدید متداوم معلومات، ارقام، احصائیه ها و شاخص های بودجوی به منظور نیاز سنجی، پیش بینی و سنجش دقیق مصارفات و نیازمندی های بودجوی بخش های مرکزی و ولایتی در مطابقت با قوانین، مقررات و لوایح مروبطه.
سهمگیری و ابراز نظر مسلکی در طرح، تعدیل و تجدید پالیسی ها،طرزالعمل ها، رهنمود ها و لوایح مالی و حسابی جهت حصول نتایج مثمر و تسریع روند کاری.
همکاری با ناظرین یا سوپروایزرها در بخش نظارت از فعالیت های پروژه.
همکاری در تهیه بودجه انکشافی سالانه و باز نگری آن.
همکاری در تهیه گزارش های ماهوار، ربعوار، سالانه و سایر گزارش ها که قرار است به سازمان بین المللی توسعه صنعتی، تسهیلات جهانی محیط زیست، GOB، MOEF, IMED, ERD, MOF ) با توجه به منابع مالی، تدارکات و محاسبه.
حمایت و همکاری با رئیس و هماهنگ کننده پروژه در خصوص حفظ منابع مالی، محاسبه و تدارکات با در نظرداشت مراجع و معلومات.
نظارت از ترتیب و تنظیم  مکاتیب، استعلام ها، پیشنهادات، گزارشات و سایر اسناد بودجوی در دوسیه ها و فایلنگ شعبه مربوط  به منظور  حفظ و مراقبت و بدسترس قرار دادن به موقع آن به مقام ریاست.
سهمگیری و ابراز نظر مسلکی در طرح، تعدیل و تجدید پالیسی ها، طرزالعمل ها، رهنمود ها و لوایح مالی و حسابی جهت حصول نتایج مثمر و تسریع روند کاری.

 

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی و پلان استراتیژیک، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
مدیریت و مراقبت از اجراأت کاری کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، تشویق و آموزش انها.
تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر

اجرای سایر وظایف که از سوی رئیس و هماهنک کننده پروژه محول میگردد.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7  و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد،  اداره تجارت، مدیریت مالی وحسابی و سایر رشته های مرتبط  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده می شود.

کاندیدان محترم میتوانند (سی وی ) خویش را با ضمیمه تمام تحصیلی و تجربه کاری و در صورت داشتن سوابق کاری در ادارات دولتی با خلص سوانح از آخرین مرجع کاری خویش از طریق ایمیل آدرس ذیل به ریاست منابع بشری این اداره ارسال نمایند

Submission Email:

hrrecruitment980@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com