عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی 111 views

More Information

About Ministry Of Defense:

تاریخ اعلان : 1400/03/18                                          تاریخ ختم اعلان : 1400/03/31

وزارت دفاع ملی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی وزارت دفاع ملی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست های ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگزارد:

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت وزارت دفاع ملی دانلود نموده، بعد از خانه پری دقیق با اسناد تحصیلی، تجربه کاری و تذکره تابعیت به ایمیل آدرس (recruitment.civ@mod.gov.af) مطابق رهنمود تکمیل و ارسال فورم درخواستی ارسال نمایند.

نوت:  – قبل از ارسال درخواستی رهنمود ارسال و تکمیل فورم را به دقت مطالعه نمایند.

– در صورت جعل و تذویر اسناد برخورد قانونی صورت میگیرد.

– در صورت ضرورت به معلومات بیشتر میتوانند به شماره دیجیتل (0202664104) تماس حاصل نمایند.

Job Summary:

هدف وظیفه : فراهم آوری تسهیلات در تمام امورتدارکات خدمات غیرمشورتی، تدارکات، مدیریت و طی مراحل پروسه تدارکات خدمات مشورتی از اعلان الی عقد قرارداد، پروژه ها در مطابقت به قانون تدارکات، طرزالعمل و پالیسی های مربوطه.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2. برنامه ریزی در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک خدمات مشورتی از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات.

3. کنترول و مراقبت از پروسه تدارکاتی خدمات مشورتی اداره در مطابقت با قانون طرزالعمل تدارکات جهت حصول اطمینان از تامین شفافیت در مراحل تدارکات

4. بررسی لایحه وظایف و تشریح پروژه های خدمات غیر مشورتی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن.

5. همکاری در مطالعه، تحلیل و ارزیابی اسناد های تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها جهت حصول اطمینان از مطابقت آن با اسناد تقنینی مربوطه.

6. ترتیب مطالبه پیشنهادات و ارسال آن به شرکت های شارت لست شده طبق معیارات مطالبه پیشنهاد وطرزالعمل تدارکات.

7. اشتراک درجلسات بازگشایی آفرهای تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات.

8. ترتیب اثر دهی اسناد مربوط به داوطلبی، اعلان پروژه ها و همکاری در آفرگشایی ها وارزیابی پروژهای خدمات مشورتی.

9. مطالعه و مرور قراردادها به هدف حصول اطمینان از تطبیق و رعایت مواد شرط نامه در قراردادهای بخش مربوطه.

10. حصول اطمینان ازاینکه تمام اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات طی مراحل شده است.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد(7- 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل :

o حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

• بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

• مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل و ارسال فورم درخواستی :

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت وزارت دفاع ملی دانلود نموده، بعد از خانه پری دقیق با اسناد تحصیلی، تجربه کاری و تذکره تابعیت به ایمیل آدرس (recruitment.civ@mod.gov.af ) ارسال نمایند.

از کاندیدان محترم خواهشمندیم تا به نکات آتی توجه جدی نمایند :

1. شیوه ارسال درخواست از طریق ایمیل :

• علاقمندان که درخواستی خویش را از طریق ایمیل ارسال مینمایند باید فورم درخواستی و اسناد خویش را در دو فایل جداگانه PDF بنام های [ درخواست اسم تخلص ] و [ اسناد اسم تخلص ] ارسال نمایند.

• خط موضوع (Subject) ایمیل باید دقیقاً کاپی عنوان بست و کود بست بترتیب ذیل باشد. درغیر آن درخواست شما پزیرفته نخواهد بود.

بطور نمونه :

2. زمان ارسال درخواست :

• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده میتواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

3. اسناد تحصیلی :

• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛

• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛

• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد. بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛

• اسناد تحصیلی ( داخل و خارج مرز) که بین سال های 1371 الی 1381 اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

4. اسناد تجربه کاری :

 اسناد تجربه کاری دولتی :

• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی ( ریاست منابع بشری وزارت / اداره ) را با خود داشته باشد؛

• اگر به شکل قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 اسناد تجربه کاری غیر دولتی :

• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است ؛

• قرار داد ها و اصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛

• مطابق ماده 62 قانون کار معاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابر این داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 اسناد موسسات خارجی بین المللی :

• بودن تمام قرارداد خط ها ضروری می باشد؛

• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعداً توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 اسناد که حریق یا گم شده اند :

• در صورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

5. تجربه مرتبط :

• مطابق ماده 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره (951) مؤرخ 16 سرطان 1387 داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه ) در بست ها ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر میتوانید به شماره های ذیل به تماس شوید :  0202664109— 0202664104

Submission Email:

   recruitment.civ@mod.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com