ریاست دفتر 15 views

More Information

About اداره تنظیم خدمات انرژی:

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک) بست رتبه دوم اداره تنظیم خدمات انرژی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

0779 ریاست دفتر

Job Description:

هدف وظیفه

مدیریت و انسجام امور مربوط به ریاست دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و تنظیم جلسات، تامین ارتباط، تکثیر و پیگیری از تطبیق احکام، فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام اداره

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

• سازماندهی، رهنمایی و پیشبرد امور مربوط به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت/اداره.
• حصول اطمینان از ابلاغ فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران و هدایات مقام اداره، جهت آگاهی و اجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط.
• حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران، فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری و هدایات مقام اداره و ارائه گزارش آن بمقام اداره و مراجع ذیصلاح.
• تنظیم و اشتراک در جلسات و مصاحبه های هیات رهبری و تهیه رونویس مذاکرات، ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق آن.
• تنظیم ملاقات های مقام وزارت/اداره با مهمانان داخلی و خارجی و جلسات هیات رهبری وزارت/اداره.
• مدیریت و نظارت از امور مراسلات رسمی وزارت جهت پیشبرد بموقع و شفافیت کاری.
• ارائه اسناد، مکاتیب و پیشنهادات بمقام وزارت/ اداره و اخذ هدایت پیرامون اجراات در مورد آن.

وظایف مدیریتی

• تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور.
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات.
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

• هماهنگی و تامین ارتباط وزارت/اداره با کابینه، دفتر مقام ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور.
• هماهنگی و تامین ارتباط کاری میان معینیت ها، ریاست های عمومی، ریاست های مرکزی و ولایتی با مقام وزارت/ اداره.

Job Requirements:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (9) و (10) ماده 9 تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته‌های اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، مردم شناسی، باستان شناسی، فلسفه، مدیریت آموزشی، ادبیات، ژورنالیزم، ارتباطات، جامعه شناسی، حکومتداری و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری

مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های اداری، اجرائیوی، سکرتریت، هماهنگی، اسناد، ارتباطات و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.

مهارتهای لازم

• تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
• مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی

• (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
• (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com