ریاست آبرسانی زون کندهار 42 views

More Information

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Brief History of AUWSSC The first water supply distribution network was built for Kabul city in 1880 at Amir Abdulrahman khan period by using water springs (fountains) located behind Ibn-e-Sina hospital. Afterwards water supply services developed in Kabul at Amir Habibullah khan period in (1915-1920) by using water canals located in Paghman district, after that in 1970 water supply services began in other cities like Herat, Mazar-e-Sharif, Jalal Abad and Kandahar. In order for better coherence and management Afghanistan Water Supply Utility stablished according to the decree No of 1224 under the Ministry of Urban Development and Housing in 20/Feb/1975 and it’s published in official journal No. 301 dated 05/Jun/1975, subsequently Afghanistan Water Supply Utility converted from central authority for water supply and sewerage to Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation as a governmental joint corporation in 2009 and its main objective is to provide productive sustainable water and wastewater services for urban and semi-urban areas of the country.

Job Description:

وظایف و مسولیت ها:

هماهنگ سازی فعالیت های زون با ریاست عمومی، مساعدت کننده گان و نمایندگی های دولت افغانستان که در امور آبرسانی فعالیت می نمایند.
اطمینان از مطالعه همه جانبه امکانات تطبیق پروژه های شرکت در زون مرکز
نظارت از چگونگی تهیه پیشنهادات مالی غرض تمویل پروژه های جدید زون
نظارت از امور دیزاین پروژه ها و اسناد آفرگشائی زون
اطمینان از صحت صورت حساب مالی، بیلانس شیت و چارچوب مالی زون
نظارت و اطمینان از تطبیق پروژه های آبرسانی شهری، مطالعات کانالیزاسیون، اعمار ساختمان ها به شمول اعمار ذخایر، شبکه ها و مراکز کنترول آب و حفظ مراقبت آن ها
نظارت از امور پروگرام های ارتقاء ظرفیت و معرفی کارمندان در پروگرام های آموزشی داخلی و خارجی
نظارت از تهیه پلان فعالیت های سالانه به شمول پلان های سرمایه گذاری
سهمگیری در تجمعات مردم محل غرض اگاهی عامه و فعالیت های بازاریابی آبرسانی
اخذ تصامیم جهت سوق شرکت به طرف یک اداره

Job Requirements:

مواصفات :

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        لیسانس در رشته های انجینیری آبرسانی، انجینیری سیول، مدیریت آب و هایدرولوژی تخنیکی (به بالاتر از آن ارجحیت داده می شود)

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        حد اقل 5 سال تجربه مرتبط

·        و 7 سال تجربه عمومی در بخش های انجنیری آبرسانی، مالی محاسبه، تدارکات و اداری

3-     مهارت هاي ديگر مدیریتی و (كورس هاي كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغيره…):

·        بلدیت به کامپیوتر.

·        بلدیت به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی و مهارت های ارتباطی عالی

Submission Guideline:

:

رهنمود کاندید شدن برای پست.

علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا همرای ورق درخواستی با ذکر درخواست و همچنان ذکر توانائی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس الکترونیکی (ایمیل) ذیل ارسال نمایند.

نوت: در صورت تکمیل تاریخ اعلان بست سی وی شما پزیرفته نمیشود.

در عنوان درخواست باید نام بست و کود نمبر بست درج شده باشد، در غیر آن درخواست رد میگردد. صرف کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه دعوت خواهند گردید.

Submission Email:

jobs@auwssc.gov.af

Share this job

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com