More Information

About Care of Afghan Families (CAF):

معرفی:

موسسه مواظبت خانواده های افغان یک موسسه خیریه ، غیر حکومتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که ازسال 2003 میلادی بدینسو براساس ثبت وراجستر شماره 68 مورخه 7/7/1384 وزارت محترم اقتصاد دربخشهای مختلف مانند، صحت، تغذی،انکشاف جامعه ، تعلیم وتربیه ، تحقیق وتوانمند سازی زنان وجوانان درولایات مختلف کشور مانند:  لوگر و دایکندی ، سمنگان، پکتیا، پروان مصروف عرضه خدمات به هموطنان عزیز میباشد.

جهت معلومات بیشتر لطفآ به سایت انتر نت آن مراجعه نمائید((www.caf.org.af

Job Description:

مسوليت هاي عمده:

معاینه و کنترول از وضعیت  صحی مستفیدین مرکز بطور یومیه .
ارایه مشاوره های مفید صحی برای مستفیدین غرض حفظ الصحه شخصی و محیطی ایشان  در هر هفته 2 بار .
معرفی امراض ساری همراه با اعراض و علایم آن بطور هفته وار .
چک و کنترول آشپز خانه و مواد غذایی غرض حصول اطمینان از صحی بود آن بطور یومیه .
تداوی و معالجه مریضان ( مستفیدین مرکز ) البته با در نظر داشت امکانات موجوده کلینیک البته  بطور متداوم .
ثبت و ریکارد نمودن آثار و علایم لت و کوب و جراحت متضررین تحت حمایت در مرکز .
همراهی با متضررین به طب عدلی البته در صورت ضرورت و معرفی متضرر به طب عدلی از طرف نهاد های ذیصلاح .
راجع نمودن مریضان که به تداوی بیشتر نیاز دارند به شفاخانه های دولتی و همراهی با ایشان .
ریکارد نمودن نسخه ها و اسناد صحی مریضان مرکز حمایوی زنان .
تشخیص و تفکیک مریضان ساری و تجویز توصیه های صحی برایشان .
معرفی انواع ویتامین ها و مفیدیت آنها برای بدن برای مستفیدین مرکز البته بطور هفته وار .
داشتن تقسیم اوقات کاری صحی منظم برای مستفیدین مرکز .
ارایه گزارش و شریک ساختن مشکلات صحی مریضان مرکز با سوپروایزر و منیجر مرکز حمایوی البته بطور یومیه .
تهیه راپور ماهوار برای منیجر مرکز حمایوی زنان .
تطبیق سیروم و زرق پیجکاری مریضان مرکز البته در صورت ضرورت ایشان .
بطور عاجل و فوری اطلاع دادن  برای سوپروایزر و منیجر مرکز در صورت موجودیت کدام مشکل حاد صحی نزد مستفیدین مرکز در همه اوقات  .
انتقال  عاجل و فوری مریضان حاد ( مریضانی که در کلینیک مرکز قابل تداوی و معالجه نمیباشند ) به شفاخانه های دولتی .
کارمند مذکور باید قادر به کارهای بیشتر از لایحه وظایف خویش باشند .

جریان معاينه:

مراعات نمودن ستندردهای وقایه انتان
اخذ تاريخچه  دقيق و درست از مریض.
معاينه درست و د قيق فزيكي.
تشخيص و تداوي درست به استناد پروتوكول ها و رهنمود هاي طبي.
تشريح حالت صحي و تشخيص مرض مريضان و تشريح تداوي تجويز شده به پایوازمريضان خوردسال.
تشخيص و راجع نمودن مريضان وخيم و مريضاني كه در كلينيك تداوي شده نتوانند  به مراجع مربوطه.
مراعات نمودن شرايط حفظ ا لصحه در جريان معاينه.
خانه پري نمودن كتا ب را جستر، تا لي شيت وفورم های HMIS

Job Requirements:

 شرايط لازمه:

فراغت از انستيتوت متوسطه طبي، انستيتوت علوم طبي و يا مکتب نرسنگ به داکتر ترجع داده میشود.
داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد
خصوصيات لازم ( صميمي بودن، بردباري، محتاط کاري )
رعايت نمودن جريان نظم و ديسپلين و موازین اسلامی.

مراجع مشوره دهنده :

– نماينده وزارت صحت.

– نماينده موسسه خيريه مربوطه .

– آمر كلينيك مربوطه.

درجريان معاينه:

1. دادن معلومات مکمل به مريض درمورد مشکل آن .

2. توضيح دقيق پرابلم به مريض در صورت ضرورت کمک خواستن از داکتر.

3. پانسمان نمودن دقيق ودرست بادرنظرگرفتن شرايط تعقيم.

4. تعين ملاقات دوباره درصورت ضرورت.

بعد از معاينه:

1. بررسي از پاک بودن مواد وسامان آلات بعد از هر استفاده.

2. سهم گيري واشتراک درتريننگ هاي مختلف که توسط وزارت صحت، دفاتر ملل متحد و موسسه دايرميشود.

تعقيم کردن:

1. جمع آوري تمام مواد از کلينيک.

2. پيش بردن درست پروسه تعقيم مواد.

3. دوباره سپردن مواد به کلينيک وبررسي اينکه از مواد تعقيم شده استفاده صورت بگيرد.

Submission Guideline:

تسلیم دهی اسناد!

علاقه مندان شامل شرایط فوق میتواننددرخواستی های شانراازطریق انترنت ویا کاپی اسناد خویش را به آدرس های ذیل بفرستند.

نوت! تنها کاندیدان واجد شرایط برای مصاحبه خواسته میشوند.

آدرس دفتر مرکزی

ناحیه دهم، سرک 07 قلعه فتح الله خان ،خانه نمبر2194 ، کابل، افغانستان

پوست الکترونیکی: jobs.kbl.caf@gmail.com

پوسته خانه مرکزی صندق پوستی  #5515

نوت:هنگام فرستادن خلص سوانع لطفآ نمبر بست و ولایت خود را مشخص نماید.

Submission Email:

jobs.kbl.caf@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com