Whatsapp: +93749615200

داکتر معالج (مرکز صحی فرعی HSC) 193 views

More Information

About Organization for People’s Health in Action (OPHA):

موسسه OPHA يک موسسه غير حکومتي بوده که هدف آن خدمت به مردم افغانستان است، بناً تمام افراديکه دراين موسسه کارميکنند بايد انعطاف پذيربوده ودرهرزماني که به ايشان ضرورت بيشتر احساس ميشودآماده خدمت باشند.

 

Job Description:

مسوليت هاي عمده:

 

 • اداره نمود ن كارمندان مرکز صحی فرعی HSCوتعقيب صورت حاضري كارمندان نظر به تقسيم اوقات
 • نظارت از فعاليت روزانه كارمندان نظر به لايحه وظايف شان.
 • نظارت نمودن كارمندان از نظر رعايت نمودن قواعد اسلامي و دسپلين هاي بشر دوستانه.
 • حفظ دارايي هاي مرکز صحی فرعی HSCو امنيت آن.
 • نظارت نمودن وظايف صفاکار در حصه نظافت و پاكي مرکز صحی فرعی HSCتا وقایه از انتان یقینی گردد.
 • ايجاد و نگهداري ارتباط مثبت و فعال كاري در بين شعبه هایا کارمندان مختلف مرکز صحی فرعی.
 • ايجاد همآهنگی و نگهداري روابط نيك و فعال با ساير شعبه هاي ذ يربط (مسولین محلی ، رياست صحت عامه، موسسات خيريه ملی و بين المللي).
 • ايجادو نگهداري روابط مثبت و فعال باكميته صحي درمنطقه و اشتراک فعال درجلسات ماهوار كميته صحي تیم سیار.
 • اطلاع دادن و تشويق نمودن كارمندان  به خاطر حاضر شدن شان در سيمينار هاي آموزشي كه از طرف وزارت صحت – عامه ، موسسات ملل متحد(UN) ويا موسسات خيريه غير حكومتي(NGO) تدوير ميگردد.
 • اطمینان از عرضه خد ما ت صحی با کیفیت به تمام مراجعین .
 • ثبت و راجستر تمام مراجعین با استفاده از رهنمود ملی سیستم اىاره معلومات صحی یا HMIS .
 • تهيه نمودن و تقد يم نمودن راپور فعاليت هاي ماهانه تمام بخش هاي مرکز صحی فرعی HSCبه مراجع مربوطه HMIS report.
 • اطمینان از اجرای منظم تعليمات صحي نظر به ضرورت.
 • حصول اطمینان از پیشبرد منظم مراقبت های قبل ازولات ،مراقبت های ولادی ومراقبت های بعد از ولادت توسط قابله .
 • حصول اطمینان از پیشبرد منظم برنامه واکسیناسیون در سطح مرکز صحی فرعی HSCومعاینه وتداوی اطفال زیر 5سال مطابق به ستندرد IMCI
 • حصول اطمینان از پیشبرد برنامه قدووزن اطفال و مشوره دهی به خانم های حامله و شیر ده یا سایر مواظبت کننده های اطفال  مطابق به ستندرد و رهنمود ها.
 • تشخیص ، تداوی وکنترول امراض ساری(ملاریا،توبرکلوزوغیره).
 • آگاهی دهی، تشخیص ،تداوی وریفرنمودن مریضان مصاب امرض روانی و عقلی.
 • آگاهی دهی، تشخیص ،تداوی وریفرنمودن(حالات وخیم ) افراد مصاب معیوبیت ویاافراد درمعرض خطر.
 • حصول اطمینان از اکمال بودن مرکز صحی فرعی HSCاز ادویه اساسی و استفاده درست از ادویه اساسی.
 • حصول اطمینان از پیشبرد منظم Quality assurance  یا پروسه تضمین کیفیت و سایر برنامه ها به منظور بهبود کیفیت در تیم.
 • جمع آوري و تحليل ارقام (راپور ماهانه )
 • داشتن ملاقات هاي منظم با ساير كارمندان غرض دريافت مشكلات آنها در حصه كار و در يافت راههاي حل به آنها.
 • بهبود بخشيد ن سطح دا نش و مهارت علمي و مسلكي خود و همکارانش.
 • سهم گيري در جهت بهبودي سمينار هاي آموزشي ( ارايه پيشنهادات و تعيين بعضي عناوين).
 • عملي نمودن مواد شامل پروتوكول ها و سيمينار ها در جريان كار.

 

انجام معاينه اطفال ومريضان کاهل (حد اقل 13 دقيقه براي هرمريض):

 

 • اشتراک فعال فعالیت های مرکز صحی فرعی  و رهبری تیم
 • اطمینان از این که راجستریشن و معلومات به صورت درست مطابق رهنمود های وزارت صحت عامه و معیارات قبول شده صورت می گیرد.
 • اطمینان از اینکه  خدمات رایگان بوده و به مردم مستحق بدون تبعیض به اساس ضرورت صورت میگیرد.
 • قابلیت کار در تیم را داشته باشد و قابلیت صحبت به زبان های  محلی ومحلی را دراشته باشد.
 • قابلیت اداره و سوپرویژن و هماهنگی با پرسونل مراکز صحی را داشته باشد
 • افهام و تفیهم خوب  با مردم در قریه ها و والدین اطفال  که خدمات به آنها ارایه می گردد.
 • انتقال دادن پیام های محافظوی  تا هیچ نوع ضرر برای مستفدین نرسد
 • کار نزدیک همراه با قابله  ،مشوره دهنده تغذی  و واکسناتور  و سایر مسولین تیم و مدیر پروگرام  تا کیفیت کار  بالا باشد
 • دادن قناعت به مردم  و مسولین در صورت داشتن سوال از طرف مردم
 • مراعات اخلاق طبابت  و داشتن مهارت افهام و  تفیهم موثر با والدین اطفال کارکنان مراکز صحی و سایر مردم
 • هماهنگی با مسولین مراکز صحی ها و سایر همکاران به خصوص مسول جمع اوری معلومات و تسهیل کننده
 • اطمینان از جمع اوری وسایل  در اخر روز و تنطیم انها و نمونه های خون طبق ستندرد و رهنمود
 • میدیریت تیم و اطمینان از اینکه وسایل و ادویه مورد نظر به قدر کافی در ساحه فعالیت وجود دارد.
 • رهبری تیم و تسهیل بخشی به فعالیت ها طبق نیاز

Job Requirements:

شايستگي هاي لازمي:

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • داشتن د يپلوم طبابت (MD) از پوهنتون های معتبر کشور ویا خارج از کشور تایید شده وزارت تحصیلات عالی کشور.
 • داشتن تجربه کاری حداقل سه سال.
 • قدرت افهام و تفهیم به زبان های ملی.
 • مراعات نمودن تمام موازين اسلامي.
 • دارای صحت کامل باشد
 • به دشتن سابقه کاری با تسهیلات صحی دولتی و  NGO  های که دربخش صحت کار نموده است ارجحیت داده میشود.

Submission Guideline:

چگونه درخواست شود؟

متقاضیان واجد شرایط باید نکات زیر را در نظر بگیرند، در غیر این صورت، در فهرست نهایی قرار نخواهند گرفت:

• فوتوکاپی  مدارک تحصیلی پوهنتون که در صورت اخذ از خارج از کشور تاییدی وزارت تحصیلات عالی  شرط است .

• کاپی  تجدید شده CV  که شش ماه از ان نه گذشته باشد.

• متقاضیان می توانند پس از تهیه مدارک مورد نیاز فرم درخواست خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به (  ارسال نمایند.

 

توجــه!

تنهای برای   کسانیکه شارت لیست میشوند تماس گرفته خواهد شد

براساس نیازمندی پست اعلان شده هرزمانیکه بتوانیم شخص مورد نظررامطابق اعلان دریابیم پروسه استخدام آن قبل ازختم اعلان صورت خواهد گرفت

 

Submission Email:

opha.job@gmail.com

Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

x