جنراتور کار آبرسانی لوگر 18 views

More Information

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : – صحت و رفاه همگانی در شهرها – تحفظ محیط زیست – تهیه آب آشامیدنی صحی – جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت – رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی – توسعه منابع مورد ضرورت بشری – فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

حفاظت و نگهداری جنراتور ها ، پاک نگهداشتن ساحه و اطاق جنراتور و فعال نگهداری آن.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

1.     حفظ و مراقبت از جنراتور .

2.     کنترول روغنیات ، فلتر باب ، اب و غیره امورات آن.

3.     فعال نگهداری میتر مصرف روغنیات آن .

4.     ترمیمات جزئی به طور مسلکی بالای جنراتور بعد از هدایت مسول مربوطه.

5.     پاک و صفا نگهداشتن جنراتور.

6.     حفاظت از روغنیات در ساحه کار.

7.     ثبت لاک بوک حین چالانی ها.

8.     پاک نگهداشتن فلتر های هوا ، دیزل و مبلایل آن.

9.     درخواست تبدیلی مبلایل و غیره روغنیات چرب کننده بر اساس نورم.

10. پیگیری اسناد اداری مربوطه.

11. تصفیه جمع دهی ها به وقت و زمان آن.

12. تسلیم دهی مبلایل سوخته بعد از هر تبدیلی به مراجع مربوطه.

Job Requirement:

مواصفات :

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        املا و انشا به بالاتر از آن ارجیحت داده میشود

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        2 سال تجربه تخنیکی در سیستم جنراتور ها

3-     مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغيره…):

Job Location:

Afghanistan, Logar

Submission Guideline:

رهنمود کاندید شدن برای پست.

علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا همرای ورق درخواستی با ذکر درخواست و همچنان ذکر توانائی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس الکترونیکی (ایمیل) ذیل ارسال نمایند.

نوت: در صورت تکمیل تاریخ اعلان بست سی وی شما پزیرفته نمیشود.

در عنوان درخواست باید نام بست و کود نمبر بست درج شده باشد، در غیر آن درخواست رد میگردد. صرف کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه دعوت خواهند گردید.

Submission Email:

   hr.kabul@auwssc.gov.af

Share this job

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com