انجنیر شهرسازی 40 views

More Information

About Ministry of Industry and Commerce:

Ministry of Industry and Commerce (MoIC) is one of many government Ministries and agencies that is responsible in promoting trade, industry, and private sector investment. Ministry has four main functions which are making laws and regulations, formulating policies and strategies, facilitating, coordinating and influence private sector development. The Ministry also seeks to influence others working in this are – such as multilateral and bilateral partners, non-governmental and civil society, private sector businesses, and national and international trade and business organizations.

Job Description:

بست4

 

هدف وظیفه

ترتیب و تنظیم پلان های کاری و تفصیلی پارک های صنعتی با درنظرداشت نورم های ساحات صنعتی و با استفاده موثر از منابع (زمین، آب و فاضلاب، تولید و مصرف برق و ریسایکل کثافات چامد).

Job Requirements:

وظایف تخصصی

1.. جمع اوری راپور های ارزیابی اقتصادی پروژه ، تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی و توپو گرافی ساحه پارک صنعتی

2. جمع اوری نظریات انجنیران دیزاین سرک ، ابرسانی و برق رسانی

3. همکاری در ترتیب دیزاین ابتدایی ماستر پلان و مشوره با تیم تخنیکی

4. همکاری درتهیه پلان های کاری ماهانه و سالانه مدیریت عمومی ماستر پلان

5.همکاری در تهیه و ترتیب ارزیابی مالی و اقتصادی ماستر پلان

6. ترتیب گزارش از دیزاین ابتدایی ماستر پلان و ارزیابی مالی و اقتصادی ان با مشوره تیم تخنیکی

7.اشتراک در جلسات تخنیکی با انجنیران دیزاین ، یاداشت نظریات غرض اوردن تعدیلات و یا اصلاجات در دیزاین ابتدایی.

8.دیزاین 100 فیصد ماستر پلان پارک های صنعتی همکاری در اخذ منظوری ماستر پلان از مراجع مربوط

9. تهیه و تدارک رهنما های تخنیکی ، نورم ها و استندرد های ملی و بین ا لمالی در رابطه به دیزاین ساحات صنعتی

10. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب امرین مربوط به وی سپرده میشود.”

وظایف مدیریتی

1.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

2.ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.”

وظایف هماهنگی

1. تامین هماهنگی با بخش ها و ادارات مربوطه ریاست پارک های صنعتی در رابطه به اجراات بهتر امور مربوطه

مهارتهای لازم

ا. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.”

موارد تشویقی

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

‌ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.”

 

Submission Guideline:

نوت: واجدین شرایظ بست فوق الذکر میتوانند از تاریخ 1400/3/26 الی 1400/4/6 از طریق وب  سایت وزارت صنعت و تجارت و سایت کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی فورم درخواستی را بطور آنلاین اخذ و بعد از خانه پری دقیق تمام اسناد خویش را اسکن و در یک فایل پی دی اف که از 5 ام بی زیادتر نباشد؛ ضم نموده طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس ارسال نمایند.

moci.gov.af :وب‌سایت وزارت صنعت و تجارت

hr.moci2018@gmail.com :ایمیل آدرس

 

Submission Email:

hr.moci2018@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com