انجنیر سرک 14 views

More Information

About Ministry of Industry and Commerce:

Ministry of Industry and Commerce (MoIC) is one of many government Ministries and agencies that is responsible in promoting trade, industry, and private sector investment. Ministry has four main functions which are making laws and regulations, formulating policies and strategies, facilitating, coordinating and influence private sector development. The Ministry also seeks to influence others working in this are – such as multilateral and bilateral partners, non-governmental and civil society, private sector businesses, and national and international trade and business organizations.

Job Description:

هدف وظیفه:

طرح و دیزاین سرکهای داخلی پارک های صنعتی به اساس ماستر پلان ها( پلان های تفصیلی) توپو گرافی ساحه با استقاده از سافیت ویر ها و نورم ها و استدرد های ملی و بین المللی

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان های کاری ماهانه ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان کاری امریت خدمات انجنیری
جمع آوری معلومات، امار وارقام  پروژه های برق وابرسانی وانجام مطالعات لازمی ازساحه ومراجع مربوطه.
انجام محاسبات وتحلیل های انجینری روی چندین طرح (سرکهای اسفالت، کانکریتی ویا جغلدار) وانتخاب طرح مناسب، اقتصادی ومؤثر.
تهیه وترتیب دیزاین ونقشه های ابتدایی وتفصیلی سرکها، به شمول قطع ، پروفایلهای طولی وعرضی، جیومتری سرک، دیزاین گولائی ها، میلان سرک، پیاده روها، جویچه ها، پل وپلچکها ، طبقات مختلف وغیره.
تهیه وترتیب احجام کندنکاری وپرکاری سرکهای جدیدالتاسیس.
تهیه وترتیب مشخصات تخنیکی سرکها ومواد ساختمانی.
ترتیب مکس دیزاین برای طبقات مختلف سرک وکانکریت.
سنجش ،تهیه وترتیب بل احجام کارو قیمت پروژه.
نظارت وکنترول ازتطبیق درست دیزاین ها و ارزیابی نمونه های موادساختمانی وآزمایشات انجینری.
اشتراک درمجالس وپروگرامهای مرتبط به پروژه های پارکهای صنعتی
حفظ اسناد تخنیکی ونقشه های انجینری پروژه های سرک درسافت وهاردکاپی.
همآهنگی وابرازنظر درقسمت ترتیب پلانهای تفصیلی با انجینران ذیربط .
انجام سایر وظایف  قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب امرین مربوط به وی سپرده میشود

Job Requirements:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه به شمول ایمیل،  برنامه آفیس و تهیه و ترتیب دیتابیس در اکسل.

Submission Guideline:

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل Khalmoh.amiri@gmail.com ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Submission Email:

Khalmoh.amiri@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com