Whatsapp: +93749615200

انجنیر سروی (بست ۵) 29 views

More Information

About شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان/Afghanistan Oil and Gas State – Owned Corporation Company(AOGC):

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان تحت عنوان انحصارات دولتی با سرمایۀ ۷۲۰  هزار افغانی در سال ۱۳۳۰ هجری شمسی به منظور ایجاد ذخایر مواد نفتی، پمپ استیشن های دولتی وغیر دولتی، لابراتوارها غرض کنترول کیفیت مواد نفتی و نصب آنها در بنادر تجارتی، تثبیت کیفیت مواد نفتی، تعیین وتثبیت نرخ فروش مواد نفتی، اعطای مجوز ذخایر و پمپ استیشن ها به تاجران و متقاضیان سکتور خصوصی جهت رشد و انکشاف اقتصاد کشور تاسیس فعالیت مینمود.

این ارگان از سالها بدینسو با در نظرداشت مقتضیات زمان فعالیتهای خویش را در امر عرضه خدمات اساسی فوق، گاهی در چوکات انحصارات دولتی وگاهی هم به صورت تصدی مستقل به پیش برده است؛ درسال ۱۳۳۸ هجری شمسی ریاست انحصارات دولتی به 3 واحد اداری منقسم گردیده است:‌

 1. ریاست تصفیه های واحد؛
 2. ریاست شکر؛
 3. ریاست مواد نفتی؛

بلاخره در 30 میزان سال 1366 هجری شمسی ریاست مواد نفتی به تصدی مواد نفتی وگاز مایع تغیر شخصیت حقوقی نموده که سرمایۀ ثابت آن مبلغ 1107 میلیون افغانی را احتوا می نمود.

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان الی پایان سال مالی 1398 منحیث تصدی انتفاعی خود کفا دولتی که بیشترینه عواید آن از حق الخدمت که در بنادر از بابت ارایه خدمات بندری بدست می آورد با ساختار تشکیلاتی 1767 نفر کارمند و اجیر؛ در سال مالی 1398 بتعداد 1505 تن و درسال 1399 به تعداد 1503 تن کازکنان به وظایف  خویش ادامه داد، این تصدی بشمول تمام تصدی ها که در افغانستان فعالیت می نمود که با انفاذ قانون شرکت های دولتی در 15 عقرب 1397، به شرکت دولتی تغییر شخصیت حقوقی نمودند. از اینکه اساسنامه شرکت های دولتی رسما به جریده رسمی انتشار نیافته بود الی مواصلت اساسنامه منحیث تصدی ادامه فعالیت نمود.

در نهایت به اساس مصوبه شماره 27 مورخ 1399/09/18 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وقت به داخل 5 فصل و 55 ماده، اساسـنامه شرکت دولتی نفت و گـاز افغانسـتان به با سرمایـه ابتدائی مبلغ5.9 میلیارد افغانی تصویب و در جریده شماره 1395 مورخ 10/10/1399 انتشار یافته و به اساس متحد المال شماره SOCEO-308 مورخ 11/12/1399 ریاست عمومی شرکت های دولتی وزارت محترم مالیه رسما از تصدی و به شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان تغیر شخصیت حقوقی نمود.

Job Description:

وظایف و مسؤلیت ها:

 1. سروی ابتدایی و نهایی تمامی پروژه های ساختمانی و ترمیماتی ذخایر مواد نفتی وگازمایع ،‌تانکهای تیل و سایر تاسیسات  به طور دوامدار ، جهت شناسایی مشکلات فنی و تخنیکی پروژه های ساختمانی قبل از احداث و ترمیم و بعداز آن همچنان شناسایی مشکلات تخنیکی ذخایر ،‌مواد نفتی ، گازمایع ، تعمیرات ، و تانکهای تیل و سایر پروژه های مرتبط به شرکت دولتی نفت وگاز .
 2. شناسایی مشکلات پروژه های ساختمانی ، عوامل  و دریافت راه حل برای جلوگیری از تخریب تاسیسات و زیربنا های ریاست و ارائه یشنهادات جهت رفع مشکلات تاسیسات .
 3. ارائه مشوره های سودمند و مسلکی در راستاي رفع مشکلات تخنیکی و تطبيق پروگرامهاي ساختمانی.
 4. همکاری با انجنیران پروژه در پیشبرد امور کاری (سروی تخنیکی , دیزاین , برآورد ابتدائی , ترمیمات.(
 5. نظارت دوامدار از چگونگی تطیق پروژه های ساختمانی مرکز و ولایات همچنان شناسایی و  ارائه پیشنهادات جهت رفع مشکلات تاسیسات ریاست .
 6. كمك با انجنیران  غرض تشخيص نيازمندي براي ترميمات و فراهم آوري سامان و وسايل ايكه براي ترميمات ضرورت اند.
 7. مدیریت، رهبری، سروی و ارزیابی اجراأت کارکنان  .
 8. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.
 9. تهیه و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط.

Job Requirements:

تحصیلات لازم مرتبط به بست:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته سیول، دیزان ، مهندسی از مؤسسات تحصیلی رسمی داخل و یا خارج کشورو به درجات  بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.

تجارب لازم مرتبط به بست:

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و  سایر موارد مندرج در اهداف و مسؤلیت های وظیفوی این بست.

سایر مهارت ها:

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

داشتن مهارت ، برنامه های  AutoCad 2d&3d    (انترنت، ایمیل، برنامه های ورد، اکسل و پاور پاینت) .

Submission Guideline:

متقاضیان محترم می توانند؛ فورم مخصوصی را از مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری ریاست عمومی شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان واقع کوتل خیرخانه جوار ناحیه هفدهم شاروالی کابل اخذ بعداز خانه پری با ضم اسناد لازمه طبق رهنمای ذیل به ایمل آدرس ( hr@flge.gov.af ) ارسال نمایند.

ویا بطور حضوری به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان تسلیم نمایند.

متقاضیان محترم نقاط ذیل را در نظر داشته باشند درغیر آن شارت لست نمی گردند.

 • اسناد تحصیلی، تجاربکاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را با فورم ضمیمه نموده به ایمل های فوق الذکر ارسال نمایند.
 • تحریر ریفرینس نمبر و عنوان بست در Subject ایمل ارسالی شما لازمی میباشد.
 • حجم فایل ارسالی شما از ۵ ام بی(5MB) بیشتر نباشد.
 • ارسال اسناد بدون فورم درخواستی مخصوص مورد قابل قبول نمیباشد

یادداشت: اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار و اظهارنامه تادیه مالیاتی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نمایند.

لایحه وظایف بست هذا بعداز بررسی و ملاحظه تیم تخنیکی تغیر پذیر نیز میباشد.

Submission Email:

hr@flge.gov.af

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200