انجنیر ساختمانی امریت پارک صنعتی هرات، کندهار، بلخ ، ننگرهار 43 views

More Information

About Ministry of Industry and Commerce:

Ministry of Industry and Commerce (MoIC) is one of many government Ministries and agencies that is responsible in promoting trade, industry, and private sector investment. Ministry has four main functions which are making laws and regulations, formulating policies and strategies, facilitating, coordinating and influence private sector development. The Ministry also seeks to influence others working in this are – such as multilateral and bilateral partners, non-governmental and civil society, private sector businesses, and national and international trade and business organizations.

Job Description:

هدف وظیفه:

طرح و دیزاین تعمیرات و ساختمان های صنعتی در پارک های صنعتی ، ترتیب نقشه ها بل احجام کار قیمت تخمینی پروژه ها و مشخصات با استفاده از نورم ها و استندرد های ملی و بین المللی

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان های کاری ماهانه ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان کاری امریت خدمات انجنیری
جمع آوری معلومات، ارقام  ازمراجع مربوطه وانجام مطالعات لازمی درساحه.
انجام محاسبات وتحلیل های انجینری روی چندین طرح وانتخاب طرح مناسب، اقتصادی ومؤثر.
تهیه وترتیب دیزاین ونقشه های ابتدایی وتفصیلی ساختمانهای آهن کانکریتی وآهنی از قبیل ساختمانهای صنعتی ، تجارتی ومدنی ذخایر مرتفع وزیر زمین آب ،دیزاین پل و پلچک ها، هنگر های صنعتی،  ، دیوارهای استنادی.
تهیه وترتیب دیزان  ونقشه های ابتدائی وتفصیلی چاه های عمیق، ذخایر آب های صنعتی ازنگاه سیخ بندی وسترکچر.
مکالمات ازطریق ترتیب مکاتیب رسمی، ایمیل ویا تلیفون همرا ه با قراردادیان پروژه های ساختمانی  غرض حل مشکلات تخنیکی نقشه ها.
بازنگری واراییه نظریات تخنیکی شاف دراوینگها وسائر اسناد تخنیکی.
نظارت وبررسی پروژه های ساختمانی وحصول اطمینان ازتطبیق دیزاین به گونه درست.
تهیه وترتیب مشخصات تخنیکی ساختمانها وسازه های فلزی مانند هنگرها وذخایر مرتفع آب به حجم زیاد.
تهیه وترتیب مشخصات تخنیکی ساختمانها وسازه های آهنکانکریتی.
تهیه وترتیب احجام کاری وقیمت تخمینی (براورد ) پروژه های ساختمانی ،نقشه ها ومشخصات تخنیکی مواد ، تجهیزات ونظارت ازپروسه تطبیق پروژه.
ترتیب رهنمود وروش حفظ ومراقبت واستفاده ازسیستم ها، تجهیزات وسائر خدمات مربوط به ساختمانها برای استفاده کننده گان.
انجام سایر وظایف  قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب امرین مربوط به وی سپرده میشود

Job Requirements:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه به شمول ایمیل،  برنامه آفیس و تهیه و ترتیب دیتابیس در اکسل.

Submission Guideline:

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل Khalmoh.amiri@gmail.com ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Submission Email:

Khalmoh.amiri@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com