امر تحصیلات عالی و تعلیم تربیه 18 views

More Information

About Ministry of Economy:

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Description:

هدف وظیفه :تحلیل و بررسی، هماهنگی، اولویت بندی، سازماندهی و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی ادارات سکتوری ذیربط، نظارت،

کنترول و گزارش دهی از جریان تطبیق آن.

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست :

مدیریت پروسه تحلیل و ارزیابی پروژه ها، برنامه ها و پلان های انکشاف اقتصادی و اجتماعی ادارات ذیربط سکتور مربوطه (وزارت معارف ،وزارت تحصیلات عالی ،وزارت دولت درامور شهدا و معلولین ،وزارت کار و امور اجتماعی ،اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی واکادمی علوم ).
ترتیب رهنمود های موثر جهت جمع آوری و تحلیل معلومات از وزارت ها و ادارات سکتوری ذیربط به منظور اجرای تحلیل ها و ارزیابی  های اقتصادی.
تحلیل، ارزیابی و ارائه گزارش از چگونگی تطبیق اهداف، تارگیت ها و شاخص های انکشاف پایدار افغانستان (ASDGs)، چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان(ANPDF) و پلان های انکشافی سکتور های ذیربط.
تدوین و همکاری در ترتیب  طرح ها و پالیسی های اقتصادی مربوط به فعالیت های انکشافی ادارات سکتوری ذیربط و ارائه آن به ریاست مربوطه و مقامات ذیصلاح.
حصول اطمینان از درج معلومات پروژه های انکشافی ادارات و وزارت های سکتوری ذیربط (وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت دولت درامور شهدا و معلولین، وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و اکادمی علوم)  در سیستم نظارت و گزارش دهی مرکزی وزارت.
نظارت از جریان تطبیق پروژه های انکشافی ادارات زیربط سکتوری در سطح کشور، ترتیب گزارش و ارایه آن بریاست مربوطه و مقامات ذیصلاح.
ترتیب گزارشات تحلیلی و توحیدی ربعوار از چگونگی تطبیق و پیشرفت مالی و فزیکی پروژه های انکشافی ادارات سکتوری ذیربط با استفاده از معلومات سیستم نظارت و گزارش دهی و ارائیه آن به ریاست مربوطه و مراجع ذیربط.
تحلیل و ارزیابی پلان های انکشافی ولایتی (PDP) و شریک سازی آن با وزارت ها و ادارات زیربط سکتوری جهت شمولیت در بودجه ملی.
اشتراک در جلسات و کمیته ها جهت  ارائیه نظریات و پیشنهادات موثر در مورد طرح ها و پالیسی های انکشاف اقتصادی ادارات و وزارت های سکتوری ذیربط به نماینده گی از وزارت.
تدویر جلسات سکتوری در وزارت با اشتراک نماینده گان ادارات و وزارت های سکتوری مربوط.
اشتراک درکمیته بودجه و ارائیه گزارش و ابراز نظر پیرامون فعالیتهای سکتورهای مربوطه، چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی  و پروژه های پیشنهادی جهت شمولیت در بودجه ملی.
ارزیابی پروژه ها بعد از ختم، نشر گزارش و ارائیه آن به ریاست مربوطه و مقامات ذیصلاح.
نظارت از تطبیق فرامین، مصوبات، پروتوکول ها، فیصله ها و یاد داشت های مقامات ذیصلاح و ارائیه گزارش آن به ریاست تعلیم تربیه و کلتور و مراجع ذیربط.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر.
ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

ایجاد هماهنگی موثر با  وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری (وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی ،وزارت دولت درامور شهدا و معلولین ،وزارت کار و امور اجتماعی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و اکادمی علوم )، در رابطه به تحقق پروژه ها و برنامه های انکشافی و سایر موضوعات مشترک کاری.
هماهنگی و اشتراک در جلسات بودجوی در داخل و خارج وزارت و همچنان  تدویر جلسات کاری با مسئولین وزرات های مربوط مطابق پلان جهت تحقق پروژه های انکشافی وزارت و  ادارات سکتوری ذیربط.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با درنظرداشت مواد7 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت پروژه، امور مالی و بانکی، پلانگذاری اقتصاد ملی، اقتصاد ملی، مدیریت منابع بشری، مدیریت آموزشی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور ترجیح داده میشود.

تجربه کاری:

داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت­های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی :

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و(3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

 

Submission Guideline:

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی رااز لینک ذیل بدستبیاورند.

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: jobs@moec.gov.af

CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

 

 

Submission Email:

To: jobs@moec.gov.af & CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com