Whatsapp: +93749615200

استاد کادر دایم و بالمقطع مضامین پوهنحی حقوق و اقتصاد 32 views

More Information

About Ghalib University:

پوهنتون غالب در سال ۱۳۸۹ در چوکات مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات، تأسیس گردید. یک سال پس از فعالیت این نهاد، شاخه دوم آن در شهر کابل بنا نهاده شد. این نهاد، از همان آغاز، کیفیت بلند آکادمیک را پیش روی خود قرارداد و چنان مصرانه در این راه کوشید که در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی همه جانبه و درخششهای علمی و سرمایه گذاری در راه بهبودی امور درسی، به پوهنتون ارتقا یافت. مهم ترین اهداف پوهنتون، تامین شرایط تحصیلات عالی در کشور مطابق با معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی، پرورش و انکشاف استعدادهای محصلان در جهت کسب دانش و مهارت کافی به منظور رفع نیازمندی های جامعه، انتقال دانش و تکنالوژی با بکار گیری تجربه جهانی، پژوهش ها و تولید علم است. اهداف ذکر شده عناصر اساسی رسالت پوهنتون را تشکیل می دهد و تحقق این اهداف پوهنتون را به جایگاه مناسب آن ارتقاء می بخشد.

Job Description:

وظایف و مسئولیت های استاد

 مراعات نمودن تمام مقررات و لوایح کاري پوهنتون؛

 داشتن حوصله مندي و برخورد صميمانه با محصلان و همكاران؛

 تهيه مواد درسی مضمون مربوطه براي تدریس؛

 تهيه لكچرنوت ها براي محصلان؛

 تهيه رهنمود کارهاي عملی – ساحوي و لابراتواري؛

 تهيه پلان درسی ساعتوار مضمون مربوطه؛

 داشتن پلان کار ماهوارمطابق معيارات فعاليت هاي اکادميک؛

 پيشبرد دروس نظري و عملی مطابق تقسيم اوقات و ضرورت پوهنحی؛

 کنترول حاضري محصلان درساعات مربوطه و ثبت آن درکتاب حاضري؛

 رهنمایی اعضاي کادرعلمی و محصلان مطابق قانون تحصيلات عالی؛

 ارزیابی آثارو کنفرانس هاي علمی اعضاي کادرعلمی و سایردانشمندان و ابرازنظردررابطه به آنها؛

 اشتراک فعال درمحافل علمی منحيث گراننده ، سخنران و یا اشتراک کننده مطابق صلاحيت اکادميک؛

 اشتراک فعال در کميته ها، مجالس و شورا هاي پوهنتون؛

 سهمگيري مسؤولانه در بهبود امورپوهنحی و پوهنتون به منظورانكشاف علمی و تدریسی؛

 ارتقاي سویه علمی خود به ویژه در رشته اختصاصی و کسب مهارت هاي کاري ووظيفوي؛

 تاليف کتاب هاي درسی ، ممد درسی و پيشبرد تحقيقات علمی مطابق صلاحيت هاي علمی؛

 ابرازنظربراي بهبود اموراکادميک پوهنتون ونصاب درسی موجوده به مسؤولين مربوط؛

 تشویق محصلان براي فراگيري بهتردرس و سهمگيري در فعاليت هاي درسی، اجتماعی وفرهنگی پوهنتون

 اشتراک درامتحانات پوهنتون؛

 حفظ اسرار اداره و جلوگيري از انتقا ل مواد درسی و سایرداشته هاي معنوي و مادي پوهنتون به افراد و نهاد هاي دیگر بدون اجازه

مقام ریاست پوهنتون؛

 مراعات تمام مواد شامل وجایب ومكلفیت هاي کارمندان پوهنتون؛

 ایجاد نظم و دسپلين درصنوف درسی به خاطر بهتر شدن و بالارفتن کيفيت درس؛

 اجراي سایروظایف طبق ایجابات وظیفه وی سپرده شده.

Job Requirements:

حد اقل ماستر باشد،

بلدیت کامل به زبان های:دری، پشتو و انگلیسی؛

دسترسی به پروگرام های کمپیوتر مانند:

 Word, Excel, Power Point

لست پُست ها به تفکیک مضمون و نوعیت قرارداد

مضامین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

ثقافت اسلامی، (2) پُست دایم

انگلیسی، (1) پُست دایم

قضاء و حارنوالی، (4) پُست بالمقطع

دپلوماسی، (4) پُست بالمقطع

مضامین پوهنحی اقتصاد

اقتصاد، (1) پُست دایم

مدیریت، (2) پُست دایم

Submission Guideline:

متقاضیان محترم/ محترمه خلص سوانح و اسناد تحصیلی خویش را همراه با یک نامه که نشان دهنده علاقه و شایستگی آنها برای این موقف و کار با پوهنتون غالب باشد لطفا نموده با ذکر عنوان وظیفه ( این مورد مهم است لطف نموده مشخص بسازید که متقاضی تدریس در کدام پُست هستید)  مورد نظر را به صورت واضح در موضوع ایمیل خویش نگاشته و به این ایمیل ارسال بدارند:  vacancies@ghalib.edu.af

آدرس پوهنتون:  چهار راهی شهید سرک 80 متره میدان هوایی حامد کرزی

شماره تماس:  0787478811

Submission Email:

vacancies@ghalib.edu.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200