استاد پوهنځی شرعیات 16 views

More Information

About Tabesh University:

پوهنتون تابش در سال 1388 تاسیس شده و جواز خویش را تحت عنوان موسسه تحصیلات عالی تابش به شماره (21) صادره 1389/9/21 از وزارت محترم تحصیلات عالی اخذ نموده و بتاریخ 8/12/1395 تحت شماره (24) به پوهنتون ارتقاء نموده است. این پوهنتون فعلا دارای چهار پوهنحی میباشد ( پوهنحی اقتصاد، پوهنحی حقوق علوم سیاسی، پوهنحی شرعیات و پوهنحی ژورنالیزم) پوهنتون تابش در نظر دارد تا جهت ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی فرزندان میهن از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات زمینه رشد و انکشاف علمی را مطابق سنتدرد های ملی و بین المللی فراهم نماید.

Job Description:

• اشتراک در تدریس
• رهنمایی تطبیقاتی، تمرینات اجرای کار های عملی
• رهنمایی محصلان در تهیه مونوگراف، سیمینار و کنفرانس علمی
• اشتراک فعال در کمیته ها و سهم‌گیری در امور اکادمیک و اداری
• تهیه و ترتیب مواد درسی ( کتاب‌درسی، ممد درسی، لکچرنوت، جزوه درسی و سایر مواد)
• اشتراک فعال در بهبود و ارتقای کیفیت تحصیل در پوهنتون
• داشتن سلوک عالی و تامین روابط حسنه بر مبنای ارزش های پذیرفته شده در محیط اکادمیک
• رعایت و تطبیق احکام قانون تحصیلات عالی، مقررات و سایر اسناد تقنینی در ساحه وظایف محوله
• اشتراک فعال در جلسات دیپارتمنت
• نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس های نظری، علمی و ساحوی مربوط به دیپارتمنت
• ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای دیپارتمنت در هر سمستر و ارائه آن به شورای علمی دیپارتمنت
• سایر وظایفی که طبق احکام قانون ولایحه وظایف مربوط به آمر دیپارتمنت تعلق می‌گیرد.

Job Requirements:

• داشتن خصوصیات و مهارت های لازم تدریسی
• تسلط یه یکی از لسان های رسمی کشور (دری/پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی
• آشنایی با برنامه های کمپیوتر
• داشتن مهارت های نظارت و ارزیابی
• توانایی مدیریت
• داشتن مهارت های سازمانی
• داشتن مهارت های ارتباطی
• آشنایی کامل با روش تحقیق
تذکر: اسناد تحصیلی داوطلبان باید توسط ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد.

Submission Guideline:

علاقمندان واجد شرایط، خلص سوانح و کاپی اسناد تحصیلی خویش را به آمریت استادان تسلیم نموده یا به ایمیل آدرس ذیل بفرستند.

Submission Email:

hr@tabesh.edu.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com