استاد فزیک 25 views

More Information

About SOLA- School of Leadership Afghanistan:

معلومات عمومی در مورد پست اعلان شده:

معلم مضمون فزیک تحت نظر آمره مکتب مسئولیت تدریس مضامین فزیک دوره متوسطه و عالی را به عهده داشته و همچنان در دیگر پروگرام های مکتب که به ایشان واگذار میشود٬ همکاری لازم را می نمایند.

Job Description:

تدریس مضامین و مهارت های مضمون فزیک شاگردان دوره متوسطه و عالی مکتب.
تهیه و ترتیب پلان درسی در مطابقت با معیار های تدریسی افغانستان.
تهیه پلان و مواد درسی شاگردان، تنظیم کریکولم مطابق به ضروریات شاگردان.
ایجاد و حمایت از روش ها و فعالیت های شاگرد محوری جهت ایجاد یک فضای آموزش فعال و منظم.
هدایت شاگردان بوجه احسن و استفاده و تنظیم  منابع آموزشی جهت جلوگیری از مفقود شدن و یا سوء استفاده آنها.
ارزیابی رشد و پیشرفت شاگردان در امورات درسی و تهیه راپور کاری و همچنان ارايه

گزارش پیشرفت علمی شاگردان به مدیره مکتب و والدین شاگردان.

کمک کردن در انتخاب مواد و مطالب آموزشی شاگردان و همچنان مسئول کنترول ذخایر موجوده.
سهم گیری و همکاری با مدیریت در ارزیابی عملکرد های شاگردان.
و دیگر وظایف که برایشان تعیین خواهد شد.

Job Requirements:

درجه لیسانس.
دارایی علمیت قوی در قسمت مضمون فزیک.
تسلط به زبان دری و پشتو و آشنایی با لسان انگلیسی.
اولویت به  کاندیدان داده میشود که دارای 3 سال تجربه کار و تدریس در مکاتب  دوره متوسطه و عالی را دارا باشند.
آشنایی با پروگرام های کمپیوتر.
اولویت به کسان داده میشود که در موسسات آموزشی بین المللی غیر انتفاعی  تجربه داشته باشند.
داشتن ظرفیت کار و همکاری با مردم  طبقات گوناگون.
داشتن تجربه کاری در محیط مکتب شبانه روزی.
قابلیت کار در یک محیط باز و آماده پذیرش حالات جدید و غیر قابل پیش بینی.

Submission Guideline:

قابل توجه:                                                                                                           لطفآ به خاطرداشته باشید، که زمان فرستادن سی وی یا خلص سوانح، اسناد تحصیلی و کاپی تذکره خویش، نام بست  را درقسمت سبجیتک یا عنوان ایمیل تحریر نموده و به ایمیل آدرس ذیل بفرستید.

 

Kindly submit your resume to hr@sola-afghanistan.org

 

For further questions contact us via 0788657262

Submission Email:

hr@sola-afghanistan.org

Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com