استاد سواد آموزی / FGC-Community Educator 98 views

More Information

About Care of Afghan Families (CAF):

معرفی:

موسسه مواظبت خانواده های افغان یک موسسه خیریه ، غیر حکومتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که ازسال 2003 میلادی بدینسو براساس ثبت وراجستر شماره 68 مورخه 7/7/1384 وزارت محترم اقتصاد دربخشهای مختلف مانند، صحت، تغذی،انکشاف جامعه ، تعلیم وتربیه ، تحقیق وتوانمند سازی زنان وجوانان درولایات مختلف کشور مانند:  لوگر و دایکندی ، سمنگان، پکتیا، پروان مصروف عرضه خدمات به هموطنان عزیز میباشد.

جهت معلومات بیشتر لطفآ به سایت انتر نت آن مراجعه نمائید((www.caf.org.af

Job Description:

مسؤليت هاي عمده:

رعایت قانون و مقررات مرکز حمایوی زنان  و موسسه مواظبت خانواده های افغان (CAF).
تطبیق نصاب تعلیمی وزارت معارت بخصوص تطبیق برنامه های سواد آموزی .
ایجاد فضای مناسب آموزشی در صنوف آموزشی .
تشویق و ترغیب مستفیدین غرض اشتراک ایشان در صنوف درسی .
ترتیب و تنظیم شاگردان در صنوف درسی مطابق تقسیم اوقات درسی مرکز حمایوی زنان .
رعایت موادات مقرره مراکز حمایوی زنان در مرکز .
تهیه و ترتیب پلان درسی برای صنوف جداگانه بطور یومیه .
حصول اطمینان از اشتراک شاگردان در صنوف درسی البته بطور یومیه .
ارایه و ترتیب گزارش از صنوف درسی برای منیجر مرکز البته بطور هفته وار و ماهوار .
استفاده از میتود های مختلف آموزشی در صنوف درسی مختلف .
تهیه و ترتیب مواد درسی برای صنوف آموزشی و تدریسی .
انکشاف مهارت های مختلف یادگیری ( خواندن ، نوشتن ، شنیدن و دیدن ) برای شاگردان .
ایجاد تغییرات در سلوک ، رفتار و گفتار شاگردان با ارایه مشاوره های سودمند و آموزش بهتر .
تقسیم بندی شاگردان در صنف کمپیوتر به گروپ های مختلف .
عدم تبعیض و تمایز قومی ، سمتی ، زبانی و نژادی  میان شاگردان در صنوف آموزشی  و مرکز حمایوی .
سهیم ساختن شاگردان برای اشتراک مساویانه  ایشان در صنوف درسی و آموزشی .
شریک نمودن مشکلات شاگردان همراه منیجر مرکز غرض دریافت راه حل های مناسب .

استاد مذکور باید قادر به اجرای وظایف محوله خویش مطابق به تفسیم اوقات درسی مرکز حمایوی زنان و پالیسی کاری (CAF)  باشد .

Job Requirements:

شرایط:

لیسانس باشد
دسترسی کامل به انگلیسی و کمپیوتر داشته باشد.
حد اقل دو الی بینج  سال تجریه تدریس را داشته باشد.

ا وقات كا ر:

شش روز در هفته به استثناي رخصتي هاي عمومي (مطابق تقسيم اوقات رسمي).
رسمیات ازروز شنبه تا روز  چارشنبه ازساعت 8:00صبح تا 04:00 ظهروروزپنجشنبه ازساعت 8:00 الی 1:00 ظهر
درواقعات عاجل ومطابق ضرورت پروگرام ساعت های کاری زیادشده میتوانند که کارمند بایدآماده کار باشد.

Submission Guideline:

 

تسلیم دهی اسناد!

علاقه مندان شامل شرایط فوق میتواننددرخواستی های شانراازطریق انترنت ویا کاپی اسناد خویش را به آدرس های ذیل بفرستند.

نوت! تنها کاندیدان واجد شرایط برای مصاحبه خواسته میشوند.

آدرس دفتر مرکزی

ناحیه دهم، سرک 07 قلعه فتح الله خان ،خانه نمبر2194 ، کابل، افغانستان

پوست الکترونیکی: jobs.kbl.caf@gmail.com

پوسته خانه مرکزی صندق پوستی  #5515

نوت:هنگام فرستادن خلص سوانع لطفآ نمبر بست و ولایت خود را مشخص نماید.

Submission Email:

jobs.kbl.caf@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com