آمر پالیسی ارتقای ظرفیت قوای بشری 9 views

More Information

About Ministry of Economy:

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Description:

هدف وظیفه: طرح، تدوین ،تحلیل پالیسی های مرتبط به ارتقای ظرفیت قوای بشری به اساس نیازمندی های کنونی کشوردرهمکاری با وزارت های ذیربط و مدیریت آن.

صلاحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

تهیه و ترتیب مسوده پاليسي های مربوط به ارتقای ظرفیت قوای بشری به منظور رشد و انکشاف اقتصادی کشور.
مدیریت طرح و ترتیب پرسشنامه ها، فارمت ها و جمع آوری ارقام و معلومات از ادارات ذیربط به منظور استفاده در گزارش های تحلیلی مرتبط به ظرفیت و تولید.
نظارت از پروسه ثبت امار و ارقام جمع آوری شده در دیتابس مربوط به منظور اجرای تحلیل های اقتصادی.
تحلیل و ارزیابی معلومات جمع آوری شده از ادارات سکتوری جهت حصول اطیمنان از دقت و صحت معلومات متذکره.
راه اندازی برنامه ها در راستای تحلیل پالیسی های تولید و ارتقای ظرفیت قوای بشری در سکتور عامه و خصوصی،
ترتیب و ارائه گزارشات تحلیلی در عرصه های ارتقای ظرفیت با ارائه پیشنهادات مشخص و گزینش پالیسی های معقول.
نظارت از تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در ادارات دولتی و سکتور خصوصی به منظور بلند بردن موثریت تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت.
ارایه طرح های مشخص جهت تدوین پالیسی های مربوط، تهیه و ترتیب مسوده گزارشات تحلیلی به ظرفیت و تولید و ارایه آن به مراجع مربوط.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت با پلان عمومی و اهداف اشتراتیژیک اداره.
ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها.
ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها.
انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان مربوط.
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط.
اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود.

وظایف هماهنگی:

ایجاد هماهنگی و ارتباطات موثر با ریاست های داخلی وزارت اقتصاد در سطح مرکز و ولایات.
تامین ارتباط موثر با ادارات ذیربط دولتی و خصوصی در عرصه تحلیل های اقتصادی مرتبط به پالیسی ارتقای ظرفیت.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با درنظرداشت مواد7 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، پالیسی عامه، اداره تجارت، اداره عامه، انکشاف پالیسی، اقتصاد پلانگذاری، مدیریت توسعه، مدیریت منابع بشری،  مدیری عمومی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور ترجیح داده میشود.

تجربه کاری:

داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت­های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی :

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست    نمایند.

Submission Guideline:

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی رااز لینک ذیل بدستبیاورند.

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: jobs@moec.gov.af

CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

 

Submission Email:

To: jobs@moec.gov.af & CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com