آفیسر ارشد جوازدهی 29 views

More Information

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

~~• تطبیق پلان کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه طبق پلان عمومی و همکاری در تعدیل اسناد اداری و تقنینی مربوط با مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح در صورت ضرورت؛ ترتیب و ارایۀ گزارش بررسیبه مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح
• حصول اطمینان از چگونگی تحقُق تصاویب هیئت عامل و شورای عالی د افغانستان بانک طبق قوانین، مقررات و لوایح مربوط
• بررسی و طی مراحل درخواستی سمت های ارشد بانکها و دریچه های اسلامی و تعقیب بعدی آنها طبق طرزالعمل
• تنظیم اوقات مصاحبه اعضای ارشد بانکها و دریچه های اسلامی با هماهنگی دفتر ریاست یا معاونیت اول طبق طرزالعمل
• تهیه بانک اطلاعات در مورد پست های بانکها و دریچه های اسلامی، تغییرات به عمل آمده در آنها طبق طرزالعمل مربوط
• بررسی اسناد اعضای ارشد بانکها و دریچه های اسلامی بعد از ختم میعاد یا دوره امتحانی و تنظیم مصاحبه با آنها طبق طرزالعمل مربوط؛ تبادل معلومات با مدیریت و یا آمریت در مورد مسائل مربوط و تهیه گزارش های لازمه طبق طرزالعمل
• سهم گیری در بررسی پالیسی ها و برنامه های مدیریتی بانکها و دریچه های اسلامی و ارائه نظریات طبق طرزالعمل مربوط
• مطالبه جزئیات در مورد اعضای ارشد بانکها و دریچه های اسلامی و بررسی اسناد؛ سهم گیری در بررسی مقرره و طرزالعمل کاری و ارائه نظریات در مورد تعدیل یا بهبود آنها
• سهم گیری در تطبیق پلان سالانه مدیریت جوازدهی و ارائه نظریات در جهت تطبیق آنها طبق پلان استراتژیک
• اشتراک در برنامه های آموزشی که از طرف بانک و یا نهاد های ذیربط برگزار میگردد؛ تحریر و تعقیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن به وقت معین؛  ترتیب پلان های کاری و ارایۀگزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح
• تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی
• انجام سایروظایفومسئولیتهایکهبتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

Job Requirements:

~~.بلدیت به زبان انگلیسی، حفظ محرمیت و ظیفوی، فصاحت و بلاغت در گفتار، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی به قوانین ومقررات بانکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی به خصوص بانکداری و خدمات مالی اسلامی.

Submission Guideline:

علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل ذیل ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.
– مدارک فوق الذکر باید به صورت( PDF)  دریک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.
– متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند. – چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Submission Email:

dab.jobs@dab.gov.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com