آفیسر ارشد امور ذاتی و تغییرات کارکنان 47 views

More Information

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

~~رسیدگی و پیشبرد امور ذاتی کارکنان مانند استعفا، انفکاک، ارتقا، تنزیل، تغیر و تبدیلی، خدمتی،کمکی، سرپرستی، ترک وظیفه، تنقیص، حالت انتظار با معاش و غیره
• طی مراحل پروسۀ استخدام مجدد کارکنان منفصل شده طبق اسناد تقنینی و اداری مربوط
• تطبیق اصلاحات ساختاری و پرسونلی کارکنان در پرتو هدایات مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح
• تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری مربوط به امور ذاتی کارکنان و طی مراحل آن در وقت معین
تنظیم و حفظ مکتوب ها، پیشنهادها، استعلام ها و سایر مراسلات اداری مربوط
حصول اطمینان از تطبیق اسناد تقنینی و اداری مربوط در اجرای امور روزانه
• همکاری با مدیر استخدام در بازبینی و توسعۀ امور مدیریت استخدام
• همکاری در طرح، اجرا و تطبیق برنامه های جدید مدیریت در همکاری با مدیر استخدام، ارائۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح
• همکاری با مدیر و سایر کارمندان مدیریت استخدام برای پیشبرد بهتر امور
• انجام سایروظایفومسئولیتهایکهبتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

Job Requirements:

آشنایی با زبان انگلیسی آشنائی با برنامه های کمپیوتری  توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات و معلومات، آشنائی به قوانین ومقررات اداری و بانکی، فصاحتوبلاغتدرگفتار، توانائی هاینوشتاریو درست نویسی (تحریرمکتوب ها،پیشنهادهاوگزارش های مختلفکاری) به زبان های فارسی و پشتو. ،

Submission Guideline:

علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل ذیل ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

Submission Email:

dab.jobs@dab.gov.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com