آفیسرارشد اداری 93 views

More Information

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

ترتیب، تنظیم، تطبیق و توحید پلان و گزارش و تکثیر طرز العمل ها، مکاتیب، تصاویب، احکام ریاست و سایر اسناد تقنینی و اداری مربوط به شعبات و کارکنان ذیدخل به اساس هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلامها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن در وقت معین

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها طور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

انسجام هرنوع فعالیتهای تربیوی و رشد مسلکی کارمندان زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و حل مشکلات اداری  کارکنان از طریق آمریت عمومی همآهنگی زون ها

ترتیب گزارش فعالیت های یومیه، هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و ارائه آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

دریافت گزارش های توحیدی حاضری، اضافه کاری و معاشاتی کارکنان بانک و مسئولین امنیتی (محافظت عامه) از زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و ارسال آن به آمریت عمومی منابع بشری جهت اجراآت بعدی

تعقیب ارزیابی کارکنان زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و حصول اطمینان از ارسال به موقع آن به آمریت عمو می منابع بشری

تعقیب امور یومیه با زون ها و نمایندگی های تحت اثر آن و رسیدگی به مشکلات کاری در تفاهم و هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح و ترتیب خلص گزارش آن به آمرین ذیصلاح

ترتیب و تنظیم دیتابیس تشکیلاتی زون ها و  نمایندگی های تحت اثر آن و همآهنگی در زمینه با شعبات ذیربط در مرکز

ترتیب، تنظیم و تعقیب بودجۀ سالانه آمریت در تفاهم با شعبات ذیربط، مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ارائه گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت هایکه بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق درچوکات لوایح، مقررات و قانون ارجاع میگردد

Job Requirements:

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: داشتن درجه تحصیلی لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و  مالی، اداره  و  تجارت،  ادارۀ عامه و یا محاسبه.

تجربه: (2) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها: بلدیت به زبان انگلیسی؛ آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی؛ داشتن مهارتهای مدیریتی؛ آشنائی به قوانین و مقررات بانک؛ فصاحت و بلاغت در گفتار؛ توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری؛ قوۀ فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری؛ بلدیت به امور عملیاتی و اداری و حفظ محرمیت و ظیفوی

Submission Guideline:

:نکات ضروری

و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را  {CV} علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح –

.ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گرد  dab.jobs@dab.gov.af به ایمیل

.در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد PDF مدارک فوق الذکر باید به صورت –

.متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند –

.چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد –

.جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.  –

.تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود –

Submission Email:

Dab.jobs@dab.gov.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 6 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com